Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 91

Dat de financieële toestand van Hoorn allertreurigst was laat zich begrijpen en de stad moest in deze tijden dan ook naar middelen grijpen om de tekorten te dekken. Een van de eenvoudigste manieren om zich geld te verschaffen was een zekere som te leenen onder garantie daarvoor een jaarlijksche rente te betalen. Er waren lijf- en losrenten, de laatste moesten binnen een zeker aantal jaren met den interest terugbetaald worden. Voor Paschen moesten de rentetrekkers hun rente opvragen, anders verloren ze hun recht betaald te worden. 1

Tusschen 1477-1495 leende de stad Hoorn 594 pd. en 6 schellingen, waarvan 99 pd., 1 sch. en 1 penning losrenten en 4 17 pd., 2 sch. lijfrenten, waarvoor ze betaalde 69 pd., 10 sch. en 4 penningen. 2

In 1489 op 9 Januari voldeed de stad een renteschuld van 12 Rijnsche guldens.

In 1492 op 9 Augustus een van 13 pd., 14 sch. voor een kapitaal van 822 gulden.

In 1494 was de stad genoodzaakt 2100 pd. te leenen. Soms kon de stad onmogelijk aan haar geldelijke verplichtingen voldoen.

In 1492 schrijft Dirck Claesz uit Amsterdam om den interest van de lijfrenten te betalen. 3 In 1494 is de stad 8000 pd. aan rente schuldig. 4

De handel leed onder dit alles geweldig; daar de stad haar los- en lijfrenten niet betaalde, werden de handeldrijvende burgers, waar zij kwamen, gearresteerd, o.a. in Zeeland, Brabant en Vlaanderen. Alleen op de vrije jaarmarkten in die streken konden Hoornsche kooplieden zich vertoonen. 5

In 1496 verklaarde het Hof van Holland, dat Hoorn niet meer behoefde toe te laten, dat binnen de stad geprocedeerd werd met brieven van arrest, tenzij ze gezien waren door het Hof. 6

Thans is het oogenblik gekomen om den economisch-socialen toestand van Hoorn en omgeving in deze periode van malaise wat nader onder de loupe te nemen.

Door het ontbreken van een burgerboek van Hoorn, dat ons zou kunnen inlichten over toename der bevolking, plaatsen van herkomst der nieuwe poorters, aard der door hen uitgeoefende …

1 Keurboek 1429-'46. art. 104.
2 Informacie.
3 Inv. G. A.: regest, No. 1131.
4 Enqueste.
5 Velius-Centen, p. 163.
6 Aanvulling. Inv. regest, No. 1173a.