Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 89

… Enchuysen, Drechterland en Zijbekerspel ontkende eenig aandeel te hebben in de verwoesting van het huis van Claes Corf en de vernietiging van het kasteel Nyenborch. De stad mocht dan als geheel daaraan part noch deel gehad hebben, sommige Hoeksche poorters, Garbrant Dircxz en Lambert Jansz en enkele andere waren minder onschuldig. De rentmeester Claes Corff bekent tenminste van hen ontvangen te hebben 123½ St.Andriesgulden in mindering van de 329 Andriesguldens, die ze hem verschuldigd waren volgens vonnis van het Hof van den 1 en September 1491. 1

Het „Kaas- en Broodvolk” had zich van Haarlem naar Leiden begeven en was begonnen deze stad te belegeren (8 Mei). Op de nadering van de troepen van den hertog van Saksen sloeg de bende echter ontsteld op de vlucht en spoedig maakten deze geduchte krijgers onder het plegen van veel gruweldaden een einde aan den opstand. 2

De vrede werd geteekend op den 25sten Mei 1492, nadat de rebellen zich aan allerlei vernederende voorwaarden hadden onderworpen. Zoo werd Kennemerland en West-Friesland een schatting opgelegd van 51300 guldens, waarvan Haarlem als de voornaamste schuldige, 34000 guldens moest betalen, Alkmaar 2600 en Hoorn 1000, geheel West-Friesland 6000 en Kennemerland 5000. Alkmaar werd ontmanteld en Haarlem en Hoorn moesten een poort afstaan, om daarvan een sterkte te laten bouwen door de bewoners van West-Friesland. 3

300 personen, waarvan 150 uit West-Friesland moesten blootshoofds en barrevoets den stadhouder om genade komen smeeken. „En dat om een beroerte, daeraen niet het heele lichaam van de steden, maar alleenlijk het slechtste en schamelste deel van de gemeynte schuldig was”.

Haarlem, Alkmaar en de Westfriesche steden verloren hun privilegiën, maar in 1495 verklaarde het Hof van Holland dat kleikambt en scholasterij niet begrepen waren onder het vonnis van den hertog van Saksen. Hoorn bleef dus in het bezit daarvan ondanks de poging van Philips den Schoonen de benoeming aan zich te trekken. 4

Het stadsbestuur beloofde alle punten van den genadebrief van Albrecht van Saksen te zullen nakomen. 5 1 Maart 1493 …

1 Inv. G. A.: regest, Nos. 1111, 1112, 1116, 1102, 1106, 1108, 1125, 1126.
2 Velius-Centen, p. 154.
3 Velius-Centen, p. 156 e.v.
4 Inv. G. A.: regest, No. 1171.
5 Inv. G. A.: regest, No. 1115.