Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 86

… den geheelen zomer in het Marsdiep, onderwijl Texel en Wieringen rantsoeneerende. Thuisvarende schepen vielen hem in handen; Hoornsche kooplieden verloren voor een waarde van 22000 Rijnsche guldens aan wol aan deze piraten. 1 De haringbuizen voeren niet uit, alle zeeverkeer was stopgezet, het broodkoren bleef uit. De prijzen der levensmiddelen stegen tot ongekende hoogte, 2 de onnatuurlijkste dingen werden als voedsel verorberd. In Hoorn werden 2000 personen bedeeld, in Leiden 10000. Gelukkig werd de aanslag van Van Naaldwijk op Hoorn, waar hij geloofde steun te vinden van Hoeksche poorters, na het gevangennemen der uitgezonden verspieders, verijdeld. 3

Op den 13 Mei werd er een dagvaart gehouden te den Haag, waarop ook Hoorn werd genoodigd om te beraadslagen over het beleg van Sluis en de lichting van 200 gewapenden door de Hollandsche steden. 4

In Juli 1491 gelastte de stadhouder aan Hoorn afgevaardigden naar den Haag te zenden voor de dagvaart ter bespreking van de maatregelen, die genomen dienden te worden om de Hoekschen, die op Texel en Wieringen geland waren, af te slaan. Verder spoorde hij aan scherp de wacht te houden en de schepen tot de dagvaart in zee te laten. 5

Of de stad aan al die convocaties gehoor heeft gegeven blijkt niet. Van Marle memoreert een schrijven van den stadhouder, waarin Hoorn, dat op een vorige dagvaart niet verschenen was, gedreigd wordt bij weder niet-verschijnen van al zijn privileges beroofd te worden. 6

Inmiddels was de bevolking in de steden en op het platteland door al de genoemde oorzaken. waarbij nog de afwisselende verhooging en verlaging van de munt 7 en de zware belastingen …

1 Enqueste 1494.
2 Volgens de prijzenlijst in Blok kon er voor het loon van een arbeider 14 L. rogge gekocht worden in ± 1490, in 1481, 56 L. rogge; in de periode van 1477-1492 kwam viermaal hongersnood voor n.l. in 1482, 1488, 1490, 1492.
3 In de rek. 1491 vindt men een post van een „hulyck ende 88 ruyteren om van Naaldwijk tegen te houden gedurende 15 dagen”.
4 Van Marle, p. 35.
5 Inv. G. A.: regest, No. 1097.
6 lnv. G. A.: regest, No. 1136 geeft een andere lezing.
7 In 1489 stelde men plotseling de St.-Andriesgulden op 20 st. en de andere munten daalden naar evenredigheid in waarde. Maar dit plotselinge veranderen veroorzaakte groote verwarring. Ieder die zijn schuld in duurderen tijd had aangegaan, wilde nu in de nieuwe munt betalen en de regeering zelf eischte …