Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 84

… Frans van Brederode en Jan van Naaldwijk voortdurend de Hollandsche kusten en wateren onveilig maakten. 1 Reeds in 1483 vreesde de stadhouder, dat Hoorn overvallen zou worden en gelastte hij de stad scherp de wacht houden, opdat niet Heynrick van Nyevelt, jonkheer van Cleve, die met een aantal krijgslieden in Amersfoort was gekomen, haar zou verassen. 2 En dat de regeering de Hoornsche bevolking nog niet volkomen vertrouwde, bleek uit het bevel van den bevelhebber van het blokhuis hem de sleutels van de Noorderpoort te overhandigen. 3 Het volgend jaar werd in de vacature van Lalaing tot stadhouder gekozen Jan van Egmond, geboortig uit Holland, overeenkomstig een privilege, indertijd aan dat gewest verleend, waarbij alleen personen, in de provincie geboren, haar zouden besturen.

Te midden van al deze ellende treft een stuk uit het Hoornsch archief, waarbij Dordrecht aan Hoorn een patroon zendt van de kleeding van haar schutters met het oog op den aanstaanden zomer, wanneer er vermoedelijk een schutters-bijeenkomst zou zijn „aangezien de schutters van beide steden van ouds gelijk gekleed zijn geweest”. 4

Nadat Maximiliaan Vlaanderen tot onderwerping had gebracht, toog hij naar Duitschland, waar hij in 1486 tot Roomsch-Koning werd verkozen. In verband daarmee verzocht hij Hoorn hem 400 pond te leenen, waarmee de bede dan later zou verminderd worden. 5 Het volgend jaar brak de oorlog met Frankrijk opnieuw uit en was de nederlaag bij Béthune oorzaak, dat de oproerige Vlamingen weer in verzet kwamen.

Maximiliaan naar Brugge gereisd om de Staten-Generaal te ontvangen, werd gevangen genomen en zijn leven werd zelfs bedreigd (1488).

Eerst nadat hij van het regentschap afstand had gedaan, kreeg hij zijn vrijheid terug en begaf hij zich naar het leger, waarmee zijn vader, keizer Frederik, hem had willen verlossen. De Vlamingen, versterkt door Fransche benden, en geleid door den bekwamen Philips van Kleef dreven de Duitschers terug. Brabant viel de overwinnaars bij en ook in Holland begon het weer te gisten. De Hoekschen onder Van Brederode bemachtigden Rotterdam en kwelden het Hollandsche platteland met hun plunderingen. Ten einde raad stelde Maximiliaan nu den dapperen hertog Albrecht …

1 P. J. Blok. Gesch. van het Ned. Volk. I. p. 471.
2 Inv. G. A.: regest, No. 1001.
3 Inv. G. A.: regest, No. 1009.
4 Aanvulling: regest, No. 1024a.
5 Inv. G. A.: regest, Nos. 1042, 1043.