Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 80

… voldoen. Daarbij kwam de hooge prijs van het koren de ellende vermeerderen, – de rogge gold in prijs gelijk met de tarwe tal van lieden, zoo wel in de stad als op het platteland stierven met hun kinderen van honger. De geldnood was hoog gestegen. De nieuwe burgemeester Jan Smit en eenige van de vroedschappen zaten een geruime poos in Haarlem in de gijzeling, 1 daar het geld voor de bede niet op tijd kon gegeven worden. De landsregeering eischte van elk pond schot tien stuivers en daarenboven nog vier stuivers als ruitergeld, terwijl gewoonlijk niet boven de vier stuivers van het pond in 't geheel betaald werd. Wel leenden enkelexijke burgers geld aan de magistraat, maar toch moesten de burgemeesters bijna elke maand naar Haarlem of Amsterdam reizen om daar geld op los- en lijfrenten te verzamelen. 2 En inmiddels bleek de strijd tusschen de beide partijen nog niet geeindigd. Jacob Meensz en Jan Smit, twee der burgemeesters, verzochten den stadhouder Dirck Egbertsz en Volkert Melisz, oudburgemeesters te gelasten onmiddellijk de commissie van het schoutambt met alle daarbij behoorende brieven en verdere stukken over te leveren en rekening en verantwoording te doen, aangezien ze dat na hun afzetting door den landsheer hadden geweigerd. 3 Als tegenzet stelden de oud-burgemeesters toen een schuldvordering in tegen het Kabeljauwsche bestuur en daarom gelastte het Hof van Holland de regeerende burgemeesters, zoowel als Dirck Egbertsz en Volkert Melisz de bewijsstukken in te dienen aangaande het rechtmatige of ongegronde dier schuldvordering. 4

In de maand Februari 1482 werden Claes Pietersz en Bartout Vredericxz, burgemeesters van Hoorn, in Den Haag in gijzeling gehouden, omdat de stad de 2000 guldens, die ze de hertogin …

1 Ook de rek. 1490 en 1511 spreken van gijzeling van overheidspersonen.
2 Velius-Centen, p. 1311.
De stad sloot tal van leeningen in die dagen. In het archief vindt men onder No. 2806 een aantal charters daarop betrekking hebbende:
  1 Juni 1481.
  5 Sept. 1481.
  6 Sept. 1481.
  4 Januari 1482.
  28 Februari 1482.
  7 Maart 1482 en later:
  9 Januari 1487.
  9 Augustus 1492.
3 Aanvulling, Inv. Nos. 973a; 2496-140h.
4 Inv. G. A.: regest, No. 973.