Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Derde hoofdstuk: Bloei (± 1460 - ± 1477)

Pagina 68

…poorters behoorden. Ze vertegenwoordigden een waarde van 48000 Rijnsche guldens. 1 De gevolgen van dezen roof waren ontzettend. Tal van burgers in Hoorn werden geruïneerd, enkelen werden van verdriet krankzinnig. Dit verlies werkte zoo ontzenuwend op de geheele burgerij, dat niemand op zee ging en een tweetal zeeroovers, die de vermetelheid hadden gehad door het Marsdiep in de Zuiderzee te verschijnen, ongestraft konden terugkeeren. 2

Toen Karel de Hollandsche steden vroeg schepen te leveren om het transport van Engelsche troepen naar Normandië mogelijk te maken, bleek het dat de aanwezige vaartuigen zoo klein waren, dat verlof werd gegeven ze thuis te houden, daar ze voor het beoogde doel onbruikbaar zouden zijn. 3

Dat in deze onrustige jaren de vaart op de Oostzee niet verminderde is op te maken uit een klacht geuit op het reces van Liibeck in 1471, waar men opmerkt, dat „de Hollanders nu in Lyfflande unde alumme zegelen unde seggen, dat se van Harderwyk, Campen offte Swolle sin, unde also laden ze de stapelgudere unde bringen de uit Veerghat in de Wielingen, in Zeeland, in Holland”.

En vijf jaar later deelen de te Lübeck vergaderde raadszendboden der Hanzesteden mee, dat te Danzig veel zware schepen aan Hollanders verkocht of door de Hollanders en anderen buiten de Hanze staande, gebouwd worden en ook, dat vele kinderen van Hollanders van Danzig uit naar Lijfland, Polen, Lithauen „offte andere Undudessche landen uppe de sprake gesandt werden”. Danzig werd verzocht dat te verhinderen, daar dit in strijd was met de recessen en de Hanzesteden zeer benadeelde. 4

De nieuwe Sonttol, die koning Christiaan te Helsingör ging heffen, wist Hoorn af te koopen door betaling in eens van 200 Rijnsche guldens, waarvoor Nanning Duren, een Kamper koopman, in naam van den koning kwitantie gaf. 5

Over de binnenvaart in deze periode geeft een stuk in het Hoornsche archief inlichtingen. Het is een verklaring, gedateerd ± 1475 van verschillende schippers over den tol betaald aan de Goudsche sluis, bij Boskoop, met opgaaf bovendien van hetgeen …

1 1 Rijnsche gulden = 20 stuivers.
2 Velius-Centen, p. 96 e.v.
3 Inv. G. A.: regest, No. 869. 11 Mei, 871, 19 Mei, 1475. Van Marle geeft 4 Mei, p. 27; Rek. 1475.
4 Poelman, Bronnen II, No. 2593.
5 Poelman, Bronnen II, No. 2603.