Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Derde hoofdstuk: Bloei (± 1460 - ± 1477)

Pagina 59

… Vrieslant, 't Sticht, Monster en Osenbrugge” verboden werd goederen van Deventer naar de Bourgondische landen te vervoeren en omgekeerd goederen uit 's Hertogs landen naar Kampen, Zwolle of Harderwijk, zonder waarborg, dat die niet naar Deventer gingen. 1

Ook Kamper burgers werden in het geschil betrokken. In 1468 verzocht Herman Richter de Junghe en zijn broeder Werner uit naam van hun vader aan Hoorn binnen 14 dagen 150 postulaatguldens 2 over te zenden, anders zou verhaal volgen op de poorters van Hoorn.

Hoornsche burgers werden blijkbaar lastig gevallen, want in 1475 was er een geschil tusschen Hoorn en Kampen, dat het Hof van Holland poogde bij te leggen door een bijeenkomst te Amsterdam, Edam of Naarden voor te stellen, waar twee scheidsrechters, één door het Hof, één door den Raad van den bisschop aangewezen, zouden beslissen. 3

Dat de handel op Engeland niet was gestaakt, maar evenmin veel beteekende in dez.e dagen is op te maken uit het slechts eenmaal vermelden van een Hoornschen schipper in de registers van het „Custom en het Subsidy” te New-Castle on Tyne in 1461-'62. Zijn vracht bestond uit vloertegels, kazen, appels, uien en asch. 4

De vaart naar Engeland was niet zonder gevaar, getuige de oproep van Holland, Zeeland en West-Friesland om naar Calais te gaan en daar de hun door Engelsche vrijbuiters toegebrachte schade op te geven. 5

Het verbod om Engelsche lakens en garens in de Bourgondische landen in te voeren, was in 1464 opnieuw uitgevaardigd, daar de lakenbereiders in Holland, Vlaanderen en Brabant groot nadeel ondervonden van de Engelsche concurrenten; bovendien eischten de wolhandelaars betaling in gouden zilvergeld, waardoor het edel metaal hier te lande geheel zou verdwijnen. Engelsche lakens die nog werden aangetroffen, zouden verbrand worden. 6

Hoorn kwam daardoor in een moeilijke situatie; afgevaardigden van die stad verzochten den stadhouder en de andere leden …

1 Inv. G. A.: regest, No. 743, 744, 745. Osenbrugge = Osnabrück.
2 1 postulaatgulden = 13 st.
3 Inv. G. A.: regest, No. 877.
4 H. J. Smit, Bronnen, No. 1515.
5 H. J. Smit. Bronnen, No. 1556.
6 H. J. Smit, Bronnen, No. 1543; Rek. 1464.