Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 45

… men onder de verschillende uitgaven der stad zekere sommen aan, die betaald zijn voor den aanleg van nieuwe straten of voor het onderhoud van andere. 1 In 1470 werd een deel van de belasting op het bier besteed voor herstel van het wegdek. 2 Ook op de reinheid der straten werd gelet: zoo was het o.a. den bewoners verboden de straten door mesthoopen te verontreinigen. 3

In de onmiddellijke nabijheid van Hoorn werd op het voorbeeld van een poorter, Jan Heesjes genaamd, in 1469 een begin gemaakt met den aanleg van tuinen in de Bangert. 4

Het verkeer in de stad werd door verschillende verordeningen wier handhaving aan de „hoomans” was opgedragen, geregeld. Om het niet te belemmeren waren uitstekende etalagekasten verboden. 5 Koetsiers van vracht- en sleeperswagens moesten naast hun voertuig loopen; 5 door havenstraten mocht geen tweespan gaan. 6 Bestrijding van het brandgevaar was door het stedelijk bestuur niet minder goed geregeld. Pols zegt, dat Hoorn de eenige stad in West-Friesland was, die een organisatie tot dat doel in 't leven had geroepen. 7 De daken moesten met klei gedekt zijn; 8 het maken van vuur was alleen toegestaan in het huis, wanneer er een steenen schoorsteen van bepaalde afmetingen aanwezig was. 9 Riet mocht niet als brandstof in een oven gebruikt worden. 10

In de stad mocht geen teer of pek gekookt worden voor het breeuwen van schepen. 11 Na de avondklok en voordat de ochtend aangekondigd was, was het aansteken van een smidse verboden. 12 Ondanks deze strenge voorschriften werd de stad toch nog herhaaldelijk door brand geteisterd. In 1481 brak er een uit, die zich snel verbreidde en een ware ramp werd. 13

In de stadsgemeenschap speelden ook de kerk en haar dienaren …

1 Rekeningen 1464, 1497.
2 Velius-Centen, p. 85.
3 Keurboek 1416-1424, art. 147.
4 Velius-Centen, p. 84.
5 Keurboek 1451-1471, art. 171; Pols II. No. 166.
6 Keurboek 1451-1471, art. 172.
7 Pols I, C. L. XIII.
8 Keurboek 1416-1424, art. 8; stroobedekking was te gevaarlijk. De magistraat beloonde dengene die zijn huis van een hard dak voorzag met een beierschen gulden (15 st., 1459). In de rek. 1464 staat een post vermeld van 12 beiersche guldens xxvan 12 roede harde dacxzz
9 Keurboek 1416-1424, art. 132.
10 Keurboek 1451-1471, art. 164.
11 Keurboek 1451-1471, art. 160.
12 Keurboek 1416-1424, art. 11.
13 Velius-Centen, p. 123.