Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 43

… aanwijzingen betreffende den handel van Hoorn. 1 Er blijkt uit dat het koopmansbedrijf werd uitgeoefend, gecombineerd met veldarbeid en industrie. Een zekere Pieter Jansz de verver had een ververij, hield zich bezig met veeteelt en dreef handel. Ook Aris Jansz deed dit. Beiden leefden tusschen 1450 en 1500. De koopman dreef handel in allerlei waren, wat het pondtolregister duidelijk aanwijst. Het geheele gezin hielp mee. De man trok uit om op de markten zaken af te doen en de vrouw leidde tijdens zijn afwezigheid het bedrijf. 2 Het handelskapitaal en de omzet van den koopman beteekenden nog niet veel. Uit de posten is af te leiden, dat de houder van dit koopmansboek tot de gegoede poorters behoorde, wiens naam vermeld stond op de lijst van vermogende personen, bij den handel betrokken. 3 Zijn naam is Gherit Comen Claesz, die met zijn broer Jan is aangeslagen voor X pd., terwijl de laatste in Sint Pietersdal is aangeslagen voor IIII pd. Uit het „Schoudtboek”, waarin de overeenkomsten werden opgeteekend in het bijzijn van getuigen en dat voor de schepenbank bewijskracht had, blijkt dat hij boer, lakenproducent en koopman was, in vee handelde en een werkplaats bezat, waarin wevers, bleeksters, kamsters en nopsters 4 dienst deden.

Tevens verschafte hij wol en vlas aan diverse personen, die hem laken of linnen afleverden, zooals de vrouwen uit het St.-Ceciliënklooster, begijnen, enz. De producent heeft eenige zeer groote afnemers en dat is verklaarbaar, daar Hoorn nog in de 16e eeuw het platteland van West-Friesland van linnen en laken voorzag. 5

Claesz dreef een aanzienlijken linnen- en lakenhandel op Deventer. Naast zuivelproducten voerden de Hollanders daar ook wol en vlas aan, 6 Claesz daarenboven hennep, rogge en was. Hij was drapenier en wantsnijder, verkocht en gros en en détail. Van scheiding tusschen dien groot- en kleinhandel blijkt niets. 7

1 E. C. G. Brünner, Een Hoornsch koopmansboek uit de 2e helft der 15e eeuw. (Econ.-Hist. Jaarboek. X.)
2 Scabinale akten Hoorn; notarieele registers.
3 Schotboek 1478. Inv. G. A.: regest, No. 381.
4 Iemand. die de „noppen” of pluizen en verkeerde weefsels wegnam.
5 Niedorp, Schepenrol. Rijksarchief Haarlem.
6 H. U. B. VI: Nos. 601, 602.
7 Brünner onderschrijft op grond van het Hoornsche koopmansboek de stelling van Below, dat er in de M. E. geen scheiding was tusschen groot- en kleinhandel; Van Dillen stemt hiermee in. voorzoover 't den lakenhandel betreft, maar neemt de scheiding aan voor bier-, visch-, graan- en zouthandel.