Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 42

… Coep Wit, Claes Martensz, Jacop Jansz: karseye. boter. kaas. noirtsce 1 witte, ongels, stocbrede. Hij is dus naast boter- en kaashandelaar. misschien producent er van, ook lakenhandelaar, vooral in Engelsche soorten.

Jan Andriesz is vermeld in het kohierboek van het eerste kwartaal van de 15e eeuw. ± 1430, voor XVI pd.
Hij is kapitein op een schip, dat 1 g. tol betaalt, maar hij is tevens bevrachter en vervoert boter, kaas, Engelsce stocbrede, Hoirns laken, Aemsterdamsce laken, roet Engelsce laken, en gerst. Een andermaal 5 ton vissces voor hemself en Engelsce en Spaense wolle en teer voor anderen. Op een andere plaats vinden we, dat hij vijf Hoornsce lakens voor hemzelf vervoert en boter en kaas voor anderen. Maar in het schip van Dirc Dircxz heeft Jan Andriesz met anderen 6½ paer guets. Een ander maal is zijn schip geladen met gerst, 2 kolen, boter, kaas, haring, lakens en zout.

Jacop Dircsz wordt aangeslagen in het kohier van het le kwartaal 15e eeuw, ± 1430, voor XIII pd. en in het kohierboek van 1436, voor XVIII pd. In het tolregister staat een schipper Jacop Dircsz, die voor zijn schip, dat „koyte” vervoert, 1 gr. betaalt, een andermaal wordt zijn schip ever genoemd en behoort het dus tot de kleinere soorten.

Melys Claesz in het kohier van 1436 aangeslagen voor XVIII pd., vervoert in het schip van Pieter Symonsz e.a. kleine kaasjes van Wieringen, boter, smalle Engelce witte lakens, en karseye.

Jan Gael in het kohier van de le helft 15e eeuw. ± 1432, zeer hoog aangeslagen voor XXIX pd., komt slechts eenmaal voor in het tolregister als iemand, die boter en kaas verscheept. Hij zal zijn welstand dus wel voornamelijk aan de veehouderij verschuldigd zijn of ook naar andere streken zuivelproducten vervoeren.

Ook Dirc Vredericxz, aangeslagen voor XIII pd. in het kohier ± 1432, voor XIV pd. in dat van 1430. verscheept boter kaas en „paer guets”.

Het Hoornsch koopmansboek uit de tweede helft der 15e eeuw, dat geschreven is tusschen 1457 en 1463, geeft nog tal van …

1 Van Norwich (Van Marle, p. 118).
2 Rogge en gerst werd op den niet zeer vruchtbaren grond rond Hoorn verbouwd op enkele strookjes terrein, ter breedte van 5 voet, gelegen aan den kant der velden en met gebaggerde modder bedekt. (Enquste 1494, speciaal te Grootoosthuizen en Oudebokswoude.)