Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 41

… grootste type. De handelsartikelen waren: gerst, bonen, Hoornsce lakens, oude haring, boter, kaas, zout, 2 paer guets. 1

In het schotboek eerste helft 15e eeuw, ± 1432 komt voor: Jan Pietersz en zijn zwager X pd. Als koopman vervoert deze in de schepen van Claes Splinter, Dirc Dircxz, Jan Heynensz en Coep Wit: 2 paer guets, romaneye, boter en kaas, en verder nogmaals boter en kaas in de schepen van denzelfden Claes Splinter, en van Jan Jacobsz en Coep Wit. In zijn eigen schip, waarvoor 1 g. tol betaald wordt, ligt zout. 2 Vermoedelijk is deze Jan Pietersz de kaper, hiervoor genoemd en in de „Bronnen van den Engelschen handel” onder No. 1168 vermeld.

Dirc Pietersz komt voor in het schotboek van de 15e eeuw voor X pd., in dat van de eerste helft 15e eeuw ± 1432, voor XII pd. Of dat dezelfde persoon is? Bij het ontbreken van een burgerboek kan men van dezen tijd niet nagaan, welke de beroepen waren. 3 Als schipper vervoert Dirc Pietersz boter en kaas.

In het schotboek van het eerste kwartaal van de 15e eeuw, ± 1432, komt voor Jan Dircxz met een aanslag van XVI pd. Deze persoon is vermoedelijk niet dezelfde, die genoemd wordt in de „Bronnen van den Engelschen handel” van Dr. H. J. Smit onder No. 732, daar die opsomming betrekking heeft op 1392. Dat hij ondanks zijn betrekkelijk hoogen aanslag in de regeering heeft gezeten, is niet waarschijnlijk, gezien de maatregelen, die de Hoornsche regeering, op bevel van Philips tegen hem, den kaper, heeft moeten nemen. (Zie hiervoor blz. 26). 4 In het kohier van 1436 is hij aangeslagen voor 39 pd. In 1437, Januari 18, komt zijn naam voor in een schepenbrief, waarin hij met Jan Willemsz overeenkomt twee keurvorstelijke Rijnsche guldens jaarrente te ontvangen voor de 40 schillingen Hollandsch, die hij op diens hofstede „tot den naesten brande” heeft. In 1464 komt een zekere Jan Dircxz voor als vroedschap, die belast wordt met een zending naar Philips, om vermindering van de lasten te verkrijgen. 5 Jan Dircxz laadde achtereenvolgens in de schepen van: Jan Pietersz, Jan Andriesz, Pieter Jacopsz, …

1 H. J. Smit, Kamper Pond tol register.
2 H. J. Smit, Kamper Pondtolregister.
3 In het kohier van 1478 staan een enkele maal toevoegingen, waaruit het ambacht is op te maken. De namen van burgemeester en schepenen vermeldt Velius nà 1453.
4 H. J. Smit, Bronnen, No. 1231; Inv. G. A.: regest, No. 387.
5 Zouden hij en de brouwer Jan Dircxz., die wegens brandstichting tot een boete van 4000 steenen werd veroordeeld, dezelfde persoon zijn?