Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 40

… die uit Castiglione. 1 Op elke markt ten tijde van Karel den Stouten werden 160 à 180 zakken verkocht. 2 Het vervaardigde laken was zwart en rood. Het stadsbestuur hield toezicht op de fabricage om de kwaliteit hoog te houden, en eischte vermenging der drie bovengenoemde soorten. 3

De Hoornsche schippers vervoerden ook vreemde lakensoorten: Engelsce, smalle Eng. witte, Eng. stocbrede, 4 Ypersce karseye; 4 bovendien de reeds genoemde boter en kaas, en haring, ongel, 5 smout, 5 zout, gerst, haver, Goudsce koyt, 5 bokking, teer, Spaansche en Zeeuwsche wol, visch in tonnen, kolen, scomakers angels, romaneye, 6 hennep, kalk, kleine kasekens van Wyringen, aal, boonen, cabuyssen coel, 6 vijgen, honing, leder, stokvisch, salonen. 6 Ook pek en huiden, in de Enqueste van 1494 genoemd, vormden zeker vaak een deel van de lading. Soms kwamen Hoornsche schippers ledig naar Kampen om steenen te laden. 7

Uit de tabellen is o.m. op te maken, dat gedurende den Wendischen oorlog het verkeer met vele landen weinig of geen hinder ondervond. Genoemd worden de volgende waren: lakens, uit Brabant en Engeland, zuidwaren, Grieksche en Fransche wijnen, fruit en olie uit Vlaanderen, stokvisch uit Noorwegen en de reeds vermelde artikelen. 8

Gaan we nu de namen in de belastingkohieren vergelijken met de namen in het Kamper pondtolregister, dan zien we in het schotboek van de eerste helft der 15e eeuw genoemd: Pieter Symonsz, met een aanslag van XIII pd. Hij was schipper, maar tevens bevrachter van de schepen van Jan Heynensz e.a., dus koopman. Zijn schip wordt met 1 g. belast, behoort dus tot 't …

1 De Engelsche wol van den stapel te Calais gold als de beste. (p. J. Blok, Een Hollandsche stad in de M. E., p. 197. Castiglione = Castielsche (wol?) Inv. G. A.: regest, No. 466, waar daarnaast „spaense” wordt genoemd; Informacie; volgens E. C. G. Brünner, Econ.-Hist. Jaarboek X, Een Hoornsch Koopmansboek, ook van Noordduitsche wol vermoedelijk.
2 Enqueste.
3 Keurboek 1501, art. 196.
4 Grof gekeperd laken; slecht soort Eng. laken.
5 Uien; reuzel; biersoort.
6 Grieksche wijn; kabuiskool; wollen dekens.
7 Mr. J. Nanninga Uitterdijk, De Pondtol te Kampen, 1439.
8 H. J. Smit, Opkomst, p. 312; E. C. G. Brünner in het Jaarboek van de Ned. Wijnhandelaars, 1924, wijst Dordrecht en Stavoren als importhavens aan voor wijn uit Frankrijk, Engeland en de Rijnstreken. Deze voorzagen de steden benoorden het IJ. In de 15e eeuw begon Amsterdam en misschien Hoorn reeds wijn in te voeren.