Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 32

… en Enkhuizen verscheidene groote vijandelijke schepen aanvielen op de kust van Noorwegen, er in slaagden ze te vermeesteren en met een rijken buit huiswaarts keerden. Een der gevangen genomen bevelhebbers, Pieter Brand, die als gevangene naar Hoorn was gevoerd, werd daar met onderscheiding behandeld, goed gevoed en op zijn eerewoord vrijgelaten. Toen hij thuis kwam, prees hij de Hoornschen bovenmate, vergeleek zijn behandeling met die, welke de ongelukkige gevangen Hollanders in zijn vaderstad ondervonden en veroordeelde die behandeling in krasse termen. Daar hij een man van invloed was, maakten zijn opmerkingen grooten indruk. 1

Hoorn had met Amsterdam samen achttien schepen in zee, die op de Wezer en de Elbe en in de Belt allerlei rooverijen pleegden. 14 April 1441 keerde die vloot huiswaarts 2 daar een Hollandsch-Zeeuwsche vloot naar de Baai zou zeilen en Amsterdam zich daarbij wilde aansluiten met 20 schepen. 3 De onderhandelingen te Kampen brachten geen resultaat en daarom werd op voorstel der Hollanders besloten, die op de dagvaart te Kopenhagen voort te zetten. 4 Hier leidden de besprekingen tusschen koning Christoffel en de afgevaardigden der Hollanders al spoedig tot een vrede. Wegens het groote aandeel, dat de stad Hoorn aan den oorlog had gehad, werden ook haar burgers op die samenkomst te Kopenhagen vertegenwoordigd. 5

Het Deensch-Hollandsche verdrag verplichtte de Hollanders in twee termijnen. tot 24 Juni 1443, 5000 Rijnsche guldens te betalen, waartegen de koning beloofde de privilegiën, die ze in de Noordsche rijken bezaten, te bevestigen. 6 In 1443 gaf de koning aan enkele Hollandsche steden privilegiën voor hun vaart op Noorwegen; in het volgend jaar kreeg ook Hoorn een permissie, die in 1511 tot de drie Noordsche rijken werd uitgebreid. 7

Bij het verdrag van Kopenhagen (1441) tusschen de Wendische …

1 Velius-Centen, p. 60 e.v.; Inv. G. A.: regest, No. 376; ter Gouw, Amsterdam 111. p. 47.
2 Poelman, Bronnen I, Nos. 1494, 1496.
E.Daenell. Blütezeit I, p. 316.
3 H. J. Smit, Opkomst, p. 299. Poelman, Bronnen I, No. 1503.
4 Poelman, Bronnen I, No. 1506.
5 E. Daenell, Blütezeit I, p. 319.
6 E. Daenell, Blütezeit I, p. 319.
7 Poelman, Bronnen II, No. 1748. Inv. G. A.: regest, No. 411; Van Marle, p. 146. In 1448 liet Christoffel een vloot Hollandsche schepen in de Sont aanhouden, verstoord als hij was over het niet nakomen van geloften. Een deputatie w.o. Jan Matthijs uit Hoorn toog naar Denemarken om den koning genoegdoening te geven. Poelman, Bronnen I, No. 1895.