Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 25

… door een Bourgondische krijgsmacht belegerd, maar door den onwil der Vlamingen verder te vechten, moest Philips het beleg opbreken. Een kaperoorlog, waaraan ook Hoorn deelnam, brak uit. Hij duurde van 1436-1445 en werd noodlottig voor de heele lakennering. 1 Hollandsche en Zeeuwsche steden brachten allerlei klachten te berde over de verordeningen gedurende de laatste tien jaren door de Engelschen gemaakt, met betrekking tot den wolstapel te Calais. 2 De Bourgondische regeering zond weldra eenige afgevaardigden om met den Raad van Engeland overleg te plegen ten einde de oude vriendschap en het vrije handelsverkeer te herstellen. 3 Een gelijke poging, werd daarna, iets later, door de Engelschen gedaan. 4 Te Calais werden onderhandelingen gevoerd van Nov. 1438-Sept. 1439 om de schadeloosstelling door wederzijdsche kaperijen veroorzaakt, nader vast te stellen. Het vrije verkeer werd intusschen hersteld en een wapenstilstand tusschen de Bourgondische landen en Engeland gesloten. 5 Toch bleven nieuwe kaperijen niet uit 6 en gaf hertog Philips om het pas gesloten bestand niet in gevaar te brengen, aan eenige kapers, w.o. een zekere Zyvairt Dircxz van Hoorn, bevel voor den Raad van Holland te verschijnen. Daar zij aan de indaging geen gevolg gaven, werd den beroofden kooplieden verlof gegeven, de geleden schade op hen of op poorters van Amsterdam en Hoorn te verhalen. 7 (Nov. 1439). Meermalen werden de burgers van Hoorn door de kaperijen van hun medepoorters o.a. Jan Pietersz, in gevaar gebracht lastig gevallen te worden. 8 Zelfs gaf de Raad van Holland aan een zekeren Allairt Gipsen te Edinburgh, die door burgers van Amsterdam en Hoorn beroofd was, z.g.n. „brieven van marcke”, met het gevolg dat niet alleen Amsterdamsche schepen door hem werden aangehouden, maar ook onschuldige Hoornsche burgers zich moesten laten welgevallen, dat zekere hoeveelheden boter, vet en kaas aan hen toebehoorend, te Gouda en Dordrecht werden verkocht ten qehoeve van den Schot. 9

Wel werden intusschen in 1440 opnieuw te den Haag onderhandelingen …

1 H. J. Smit, Bronnen, Nos. 1084, 1141.
2 H. J. Smit, Bronnen, Nos. 1126, 1128.
3 H. J. Smit, Bronnen, No. 1125.
4 H. J. Smit, Bronnen, No. 1139.
5 H. J. Smit, Bronnen, Nos. 1144, 1147.
6 H. J. Smit, Bronnen, No. 1163.
7 H. J. Smit, Bronnen, No. 1165.
8 H. J. Smit, Bronnen, No. 1168.
9 H. J. Smit, Bronnen, No. 1172.