Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Eerste hoofdstuk: Opkomst (veertiende eeuw)

Pagina 13

Het volgend overzicht moge dit nog verduidelijken:

Bev. in duizendtallen Gemiddeld
1398 1404
Enkhuizen 1,9 -- --
Amsterdam 4,4 5 4,7
Hoorn 3,8 3,3 3,5 1

Hoewel de stadslucht de West-Friezen niet vrij behoefde te maken en ze dus om die reden niet de stad als woonplaats verkozen, mag men toch veilig aannemen, dat de bevolking in deze periode van de geschiedenis grootendeels was samengesteld uit plattelanders. In de 14e en 15e eeuw toch was de herkomst der stedelijke bevolking in 't algemeen voor ⅔ ruraal; eerst na het midden der 15e eeuw neemt het landelijk recruteeringsgebied een geringere plaats in. 2

Hoorn was Enkhuizen, dat in 1355 met stadsrecht was begiftigd, voorbijgestreefd en stak Amsterdam naar de kroon.

1 J. C. Ramaer. De middelpunten van bewoning in Nederland. voorheen en thans, Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap 1921, p. 12.
2 W. S. Unger. Bijdrage tot de oudste Nederlandsche bevolkingsstatistiek, Economist 1918. p. 479.
Tusschen 1311 en 1400 waren de percenten der stadsbevolking, wat herkomst betreft:

van 1451-1500
ruraal 71,8 56,1
stedelijk 28,2 43,9