Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Eerste hoofdstuk: Opkomst (veertiende eeuw)

Pagina 10

… onderwerpen. 1 De bewoners van Hoorn hebben ook hun aandeel gehad in dien strijd en o.m. een aanzienlijk, geëerd poorter uit een adellijk geslacht, Gerrit van Heemskerk, die in 1391 burgemeester was, in 1401 bij een aanval in Friesland, verloren. 2

In het algemeen drukten zware oorlogslasten op de Hollandsche steden in dezen Frieschen oorlog. Tijdens de bezetting van Stavoren werden groote offers van hen geëischt. Geen enkel voordeel stond er betrekkelijk tegenover. Geen wonder dat de koopsteden haar stem verhieven tegen dezen onvruchtbaren strijd, vooral daar de handel door den zeeroof der Friezen zwaar werd gebrandschat. 2

In dezen oorlog dienden de Noordhollandsche steden den graaf:

Gewapenden Schepen
Hoorn met 300 25
Enkhuizen 150 26
Medemblik 100 --
Alkmaar 300 26
Haarlem 600 150
Amsterdam 350 50 3

Dat de proviandeering van 's Gravenleger voor een deel vanuit het nabijliggende Hoorn geschiedde, vergoedde eenigszins de geleden schade, die de graaf overigens door een aantal privileges trachtte te compenseeren. 4 o.a. tolvrijheid te Sparendam, Heus den en Oost-Friesland in 1401.

Dat het krijgsvolk ook Hoornsch bier zal geconsumeerd hebben, ligt voor de hand, want we weten, dat er sedert 1391 bier werd gebrouwen, hetgeen een keur uit hetzelfde jaar bewijst, die het tappen of verkoopen verbiedt van ander dan in de stad gebrouwen of over zee aangevoerd bier. 5 Op de weekdagen mogen de „gasten” (vreemdelingen) onderling geen bier …

1 Inv. G. A.: regest, Nos. 119, 120.
2 Velius-Centen, p. 25; E. Verwijs, De oorlog van Albrecht van Beieren met de Friezen, p. 101, 138. Poelman, Bronnen I, No. 722; Van Marle noemt 1400, p. 12. Kroon en Kapteyn. p. 12. P. J. Blok, Een Holl. stad in de M. E., p. 90.
3 Schwarzenberg. Groot Friesch Placcaatboek. p. 271, 274.
4 Velius-Centen, p. 25. Zie de eigenaardige conclusie bij Van Marle, p. 135.
5 Velius-Centen, p. 22. Van Marle, p. 140. Pols II, 69. In deze keur worden reeds de twintig rijksten, de rijkdom der stede genoemd. Kort daarop. ± 1416 wordt er te Hoorn echter alweer bier verkocht uit Haarlem, Delft en Gouda afkomstig, uit naburige steden, dat niet over zee was aangevoerd.
(Keurboek 1416-1424. art. 86).