Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

De economische ontwikkeling van een Westfriesche stad

Inhoud

Eerste hoofdstuk: Opkomst (veertiende eeuw)

Onderwerping van West-Friesland (1)
Elementen der bevolking (1)
Inhoud van het verdrag met Floris V gesloten (1)
Westfriesche kapers (1)
Stedenformatie in West-Friesland (1)
Gevolgen van den veranderden staatkundigen toestand (2)
Gunstige voorwaarden voor het ontstaan van Hoorn (2)
Bewijzen dat Hoorn reeds vóór 1316 bestond (2 en 3)
Oorsprong van den naam (3)
Handelsrelaties van Denen en Vlamingen met West-Friesland (3)
Oosterlingen in West-Friesland (4)
Handelsbetrekkingen tusschen Oostland en West-Friesland (4)
Grootte van Hoorn ± 1340 (4)
Verleening van stadsrecht aan Hoorn (5)
Inhoud van het privilege (6)
Elementen der stedelijke bevolking (6)
Handelsrelaties met Engeland (6 - 7)
Idem met de Oostzeelanden (8)
Kerken en kloosters (8)
Beschrijving der stad (9)
De oorlog met Friesland (10)
Bierbrouwerij en markten (11 - 12)
De stad ± 1400 (12 - 13)

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Hoorn en Willem VI (14)
Uitbreiding van rechtsgebied (14)
Haringvangst en haringhandel (15 - 16)
Schonenvaart en het doordringen in de Oostzee (16)
Maatregelen van de Hanze daartegen (17)
Relaties met Pruisen (17)
De Westvaart (18)
Vaart op Engeland en Schotland (19)
Hoorn's partijkiezen voor Philips van Bourgondië (20 - 21)
Uitbreiding van rechtsgebied (21 - 22)
Zoen van Delft (23)
Vijandelijkheden van de Wendische steden (23 - 24)
Verhouding Bourgondië-Engeland (24 - 25)
Kaperijen (25 - 27)
Schuldregelingen (27)
Begin van den Hansischen oorlog (28)
Vermeesteren van de Baaivloot (29)
Graangebrek in Holland (29 - 30)
Vervolg van den krijg (30 - 32)
Vredesverdragen (32)
Moeielijkheden met het betalen van de schadevergoedingen (33 - 34, 37)
Klachten van de Hollanders over de Pruisen (34)
Gevolgen van den Hanseoorlog (34 - 35)
Hoorn's aandeel in de schadeloosstellingen (35)
Verhouding tot Kampen en Deventer (36)
Ongeregeldheden te Hoorn (37)
Instelling van een derde markt (38)
Aanstelling van een vierden burgemeester (38)
Gewijzigde belastingheffing (39)
Het Kamper Pondtolregister (39 - 40)
Namen van schippers die daarin voorkomen (40 - 42)
Het Hoornsch koopmansboek (43, 44)
Gilden (44)
Stedelijke verordeningen (45)
Kerken en kloosters (45 - 47)
Economische macht van de geestelijkheid en de middelen om die te bestrijden (47 - 48)
Armenzorg, onderwijs, ziekenzorg (49 - 50)
Het dijkwezen (50-52)
Onrust in Hoorn (52)
Verhouding tusschen Hoorn en Danzig (53 - 56)

Derde hoofdstuk: Bloei (± 14601- ± 1477)

Eerste maatregelen van den graaf van Charolais en zijn intocht binnen Hoorn (57)
Strijd tusschen Holland en Deventer (58)
Verbod om Engelsche lakens en garen in te voeren (59)
Zware dijklasten (60)
Engeland en Bourgondië (61)
Vlucht van Eduard IV naar deze gewesten (61 - 62)
Hoorn's aandeel in de bede van 1468 (62)
Verhooging van de accijnzen (63)
Het accijnsoproer te Hoorn (64 - 65)
Placcaat op de heffing der accijnzen (65)
Strijd tusschen Engeland, Frankrijk en Bourgondië (66 - 67)
Groote verliezen door de Hollandsche vloot geleden bij Claesduynen (68)
De Oostzeehandel tijdens Karel's regeering (68)
Tol aan de Goudsche sluis (69 - 70)

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Voortzetting van den oorlog tusschen Frankrijk en Bourgondië (71)
Hoornsche kaperijen (71 - 72)
Herleving der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten (73 - 74)
Nieuwaccijnsoproer (74 - 75)
Banjaert, schout (76)
Verzoening tusschen de partijen (77)
Velaer opnieuw schout (78)
Boete in 1481 opgelegd (79)
De Kabeljauwsche magistraat in financieele moeilijkheden (80)
Vermeestering van de stad door de Hoekschen (81)
Bestorming door Lalaing (81)
Gevolgen daarvan (82)
Allerlei andere rampen (83)
Vrees voor een aanval der Hoekschen (84 - 86)
Koersverandering van de munt en zware belastingen (87)
Maatregelen daartegen van de stedelijke besturen (87)
Afbreking van het fort (88)
Optreden van het Kaas- en Broodvolk (88 - 89)
Bestraffing van het oproer (89)
Beleg van Sluis (90)
Financieele toestand van Hoorn (91)
Het schotboek van 1478 (92 - 94)
De poortersopgaven van 1482, 1490 en 1491 (95 - 105)
De enqueste van 1494 (105 - 107)

Vijfde hoofdstuk: Langzame opleving (± 1494 - ± 1520)

Het fort Zeeburg (108)
Maatregelen tegen de economische macht van de geestelijkheid (109)
De schutterij (110)
Poorten en wallen (111)
Uitleg van de stad (111 - 113)
Dijkbeheer en overstroomingen (113 - 115)
Aanwas der bevolking (115)
Opleving (116)
Lakenindustrie (116 - 117)
Geldersche oorlog (117 - 118)
Verlies tegen de Lübeckers geleden (119)
Hernieuwing van den oorlog met Gelder (120)
Zeeslag op de reede van Hoorn (121)
Strijd met Grooten Pier (121 - 122)
Beeld van Hoorn aan het einde van de Middeleeuwen (123 - 126)
Het schotboek van 1518 (126)
Het welvaartspeil der bevolking (127 - 128)
Inkomsten van de stad (129 - 130)
De dorpen in de omgeving (130 - 132)

Zesde hoofdstuk: Besluit

Langzame vooruitgang (133)
Beteekenis in de volgende eeuwen (134)
Toekomst (134)