Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

december

De belastingdienst handhaaft de vestiging in Hoorn. Verbetering van de huisvesting is dan wel nodig. Het centrumgebied Bangert en Oosterpolder zal worden ingevuld met zelfstandige gebouwen voor de geplande voorzieningen. De gemeente ziet er van af van om in één keer een centrumplan te verwezenlijken. De archeologische dienst verhuist naar de kelder van het stadhuis. Ook het depot van alle Hoornse bodemvondsten wordt daar ingericht. Bij de verzelfstandiging van schouwburg Het Park zal de horeca in een aparte b.v. worden ondergebracht die uitgesloten wordt van gemeentelijke subsidie. Het eerste exemplaar van de uitgave ‘Hoorn in 50 verhalen’ wordt uitgereikt aan de weduwe van Jan Piet van der Knaap. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zullen 17 basisscholen in Hoorn, Zwaag en Blokker worden voorzien van fietsenrekken. Ouders worden zo gestimuleerd om de auto thuis te laten als zij hun kinderen brengen en halen. Scholengemeenschap Tabor wil aan d'Ampte een nieuwe school bouwen voor 600 à 650 leerlingen die op Oscar Romero en Werenfridus vmbo-t (tegenwoordig weer mavo genoemd) volgen. Het bouwplan voor het terrein van de oude schouwburg wordt uitgebreid door er extra panden bij te betrekken. De gemeente wil daar aan meewerken. De gehele Hoornse binnenstad, met voorlopig nog de Gedempte Turfhaven uitgezonderd, wordt aangewezen als 30-km gebied. Het onderzoek naar de verkeersveiligheid rond de scholen in Hoorn ondervindt felle kritiek, omdat verkeersouders er niet bij betrokken zijn en voorstellen van CDA en GroenLinks niet zijn opgenomen. Na een overval op het station Kersenboogerd wordt weer extra toezicht gehouden op de perrons. De Hoornse politiek gaat sputterend akkoord met de wijzigingen in het bouwplan voor het terrein van de oude schouwburg. Het project ‘School amp;Sport’ van de drie scholen van Tabor wint de prijs Alliantietrofee (€ 2500) op een landelijke presentatie in Zwolle. Bij het einde van zijn carrière als sportjournalist ontvangt Wim Kleine de sportdraagmedaille van de gemeente Hoorn. De gemeente houdt over het jaar 2007 € 400.000 over op het budget voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het geld wordt gereserveerd voor passende uitgaven in volgende jaren. Met een budget van € 50.000 wil de gemeente een marketingplan laten opzetten dat er in voorziet dat in de komende jaren meer evenementen en feesten georganiseerd kunnen worden die van Hoorn een levendiger stad maken. Als voorbeeld gelden de activiteiten in het jubileumjaar 2007. Uit veiligheidsoverwegingen wordt een complex van zes leegstaande woningen aan het Keern bewaakt. De eigenaar wacht een besluit over zijn bij de gemeente ingediende bouwplan af. Gemeenten, onderwijs en Jeugdzorg ondertekenen een convenant waarin geregeld wordt dat jongeren met problemen sneller dan voorheen geholpen zullen worden. Daartoe zal Bureau Jeugdzorg op de scholen voor voortgezet onderwijs zelf hulp verlenen. Op initiatief van Architectuurcentrum Hoorn en de Vereniging Oud Hoorn ontwikkelen studenten bouwkunde plannen voor de inrichting van het gebied Noorderveemarkt. Ideeën die eerder in een visie van Taskforce Ruimtewinst van de provincie geopperd werden voor het stationsgebied komen hier ook aan de orde. Met meer dan honderd deelnemers aan het programma blijkt het beleid om nieuwkomers in te burgeren in Hoorn succesvol. Sociale werkvoorziening Op/maat begint voorbereidingen voor een bedrijf dat in samenwerking met afvalbedrijf Holland Collect een verkoophal voor kringloopartikelen exploiteert. De Stichting Hoorn 650 kijkt met voldoening terug op een druk feestjaar.