Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

maart

De Werkgroep Bewoners Havenkwartier lanceert een eigen wijkverkeersplan. De Stichting Stad Hoorn acht de inzet van de Winkelexpres-bus op koopzondagen in 1998 niet zinvol en pleit voor de aanleg van een extra parkeerlaag onder de te bouwen parkeergarage aan het Jeudje. Bij de gemeenteraadsverkiezingen verliest D66 drie van de vijf zetels die de partij in de raad bezette. In West-Friesland is een glasvezelkabelnet aangelegd. Nu moet alle tv- en video-apparatuur opnieuw worden ingesteld. De inwoners van Hoorn zijn als eersten aan de beurt om dat te doen. De fractie Hoorns Belang verzoekt het mogelijk te maken dat burgers deelnemen aan vergaderingen van raadscommissies. Voor raadsleden van kleine fracties is de bezetting van alle commissies een te grote opgave. Uit het verslag van de sociale dienst over 1997 blijkt dat het aantal cliënten met 381 personen is gedaald naar 2.098 en dat de verbeteringsplannen hebben geleid tot verkleining van de achterstand die uit 1996 was meegenomen. De provincie Noord-Holland draagt fl. 645.000 bij aan de fl. 870.000 die de sanering van de vervuilde grond in het Julianapark gaat kosten. Om grotere schade door vandalisme te voorkomen worden de ramen van de voormalige landbouwschool aan de Tweeboomlaan dichtgespijkerd. De bouw van een gymnastieklokaal bij sporthal De Kers in de Kersenboogerd zal bijna 1 miljoen gulden gaan kosten. Dat is fl. 458.000 meer dan in het vorig jaar was gedacht. De schetsontwerpen voor het Jeudje worden door de commissie stadsontwikkeling met enthousiasme begroet. De gemeente wil bezien of er mogelijkheden zijn om op het open terrein aan de Nieuwendam de vroegere pakhuizen De Zeevaart en De Dolphijn te herbouwen. Burgemeester en wethouders vinden dat wethouders die aftreden, recht hebben op professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Zij stellen een regeling voor die outplacement voor wethouders zonder terugkeergarantie in hun vorige baan, mogelijk maakt. De Stichting Stadsherstel ontwikkelt een plan voor de vestiging van een overkoepelende praktijk voor vier huisartsen in de toekomstige bebouwing van het Jeudje. Voor de prijs van fl. 11,- per m2 koopt de gemeente ruim acht hectare grond in het gebied Blokweer. Zij laat daarbij de verkoper het recht om als eerste in aanmerking te komen voor de bouw van huizen in dat gebied. Mede op basis van programmatische gronden kiezen PvdA en VVD er voor om in de nieuwe raadsperiode met Groen Links een college te vormen. De welzijnsstichting Netwerk ontvangt van het Julianafonds fl. 60.000 voor een computerproject dat in wijkcentrum Kersenboogerd van start gaat. Met diverse activiteiten viert de Johannes Postschool voor MAVO het 40-jarig jubileum. De gemeente en de horeca bereiken overeenstemming over de plaatsing van eenvormige terrasschotten op de Roode Steen. De door het Hoogheemraadschap te bekostigen herstelwerkzaamheden aan de hoge kade langs het Baatland zullen fl. 105.000 meer belopen dan gedacht. Het laat zich aanzien dat onderhoud en herstel van de riolering in de Grote Waal een groot financieel probleem opleveren. Na 25 jaar vertoont de destijds opgespoten grond ernstige verzakkingen, waardoor het stelsel is aangetast. Met de toezegging van de gemeente voor een startkapitaal van twee ton en een jaarlijkse subsidie van fl. 150.000 wordt opgericht de Stichting VVV Hoorn'98. Ten behoeve van de terreinen Noorderveemarkt, Pelmolenpad en Transferium aan de noordzijde van het station zal apparatuur aangeschaft worden voor het achteraf betalen van parkeergeld. Bij wijze van proef zal politie te paard van mei tot september in de binnenstad en in het Julianapark toezicht houden. Onderzoek van de FNV afd. Hoorn wijst uit dat de gemeentelijke sociale dienst steeds beter op orde begint te raken. De gemeente heeft bijna 2.5 miljoen gulden aan provinciale subsidie voor negen stadsvernieuwingsprojecten in de wacht gesleept. De Woningstichting Hoorn voert voor haar huurders een vrijwillig service-abonne-ment à fl. 7,50 per maand in. De uitvoering van plannen tot uitbreiding van het Rode Kruisgebouw aan de St. Matthijsstraat lopen vertraging op. Gebleken is dat er door het terrein een belangrijke waterleiding loopt.