Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

februari

Hoewel de gemeente de destijds onterecht betaalde provinciale leges in september van het vorig jaar al heeft terugontvangen, wachten zo'n 50 betrokken inwoners nog op de teruggave van de voor hen bedoelde bedragen. Van het voor maart en april geplande baggerwerk in de Vluchthaven neemt de gemeente 60% van de kosten voor haar rekening. De rest van de in totaal fl. 620.000,- bedragende uitgave wordt door de Watersportvereniging Hoorn betaald. De Hoornse Ondernemers Federatie mist in het ontwerp Wijkverkeersplan Binnenstad Hoorn voorstellen die ten goede komen aan parkeervoorzieningen aan de oostzijde van de binnenstad. Er is een financieringstekort van ongeveer een half miljoen gulden ontstaan voor de nieuw te bouwen multiculturele woongemeenschap voor vijftig-plussers aan de Wogmergouw. Het Atlascollege investeert met negen ton rijkssubsidie voor in totaal 1,7 miljoen gulden in het computeronderwijs. De groothandel voor supermarkten Schuitema op industrieterrein Hoorn 80 sluit medio dit jaar zijn deuren. De 34 personeelsleden behouden hun baan als zij naar Woerden willen pendelen of verhuizen. Aan Hoorn worden 26 extra plaatsen voor langdurig werklozen beschikbaar gesteld. Dit brengt het totaal aantal 'Melkertbanen' nu op 68. Het Overleg Leefbaarheid Binnenstad stelt tegenover het Wijkverkeersplan dat door het bureau Arends en Samhoud is opgesteld, een eigen variant. Burgemeester en wethouders trekken het plan voor de bouw van 220 woningen in Blokweer in. Na de verkiezingen van 4 maart zal de politiek besluiten over een aangepast plan, dat voorziet in de bouw van ongeveer 100 woningen. De plannen van de gemeente Hoorn voor de bouw van een mega-discotheek bij de kruising van de Rijweg met de Westfrisiaweg worden besproken met de gemeente Wervershoof. Het Bureau Slachtofferhulp vindt onderdak in het Kruisgebouw aan de Vredehofstraat. Het echtpaar J. Tros-Bolleman viert zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Met ingang van augustus 1999 zal het Atlascollege in één of twee brugklassen onderwijs volgens het Jena-plan aanbieden. De gemeenteraad spreekt zich uit vóór een (demontabele) muziektent in de binnenstad. De Hoornse politiek gaat akkoord met onderzoek naar de mogelijkheden om milieuvriendelijke energie toe te passen in de nieuw te bouwen wijk Bangert/Oosterpolder. De voormalige r.k. kerk aan de Westerblokker blijkt ontworpen te zijn door de Leidse architect Th. Molkenboer. Er worden plannen gesmeed om de huidige tapijthal weer de bestemming kerk te geven en het gebouw in oorspronkelijke staat (inclusief toren) terug te brengen. Er bestaat onvrede over het resultaat van de ontwikkeling van het Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn. De drie partijen hierbij, te weten Overleg Leefbaarheid Binnenstad, Hoornse Ondernemers Federatie en Kamer van Koophandel, beraden zich over hoe het verder moet. Het college stelt ruim een ton beschikbaar voor het verbeteren van bestrating, bomen en verlichting van de Fruitlaan. Het onderzoek van de gemeente Hoorn naar het faillissement van de Regionale VVV vermeldt dat het bankroet voorkomen had kunnen worden. De handelwijze van bestuur en directie wordt onder kritiek gesteld. Aan de landelijke staking van leraren in het voortgezet onderwijs voor verlichting van de werkdruk en minder lesuren, wordt door ongeveer de helft van de leraren aan de Hoornse scholen deelgenomen. De commissie economische zaken concludeert bij de bespreking van het rapport over het faillissement van de Regionale VVV, dat de Hoornse gemeenteraad consequent onjuist is geïnformeerd door het bestuur van deze instelling. De voorzitter en de ex-directeur van de Regionale VVV uiten kritiek op de wijze waarop het rapport over het faillissement tot stand is gekomen en op de wijze waarop raadsleden zich naar aanleiding van het rapport hebben uitgelaten. Burgemeester en wethouders zien af van het voornemen om de duiven op het Grote Noord te vergassen. Een deel van de duiven zal worden gevangen en overgebracht naar vogelopvangcentrum De Bonte Piet in Midwoud. De provincie draagt vier ton bij in de kosten van de aanleg van het transferium. Gedeputeerde H. de Boer en wethouder T. Hoogkamer geven samen op het P&R-terrein het startsein voor de werkzaamheden. Er is een stichting opgericht om de Hoornse plannen voor een milieu-educatief centrum (MEC) in de Blokweer te verwezenlijken. Hoorns oudste inwoner, Mevr. J.M.C. van Meel-Schneiders, overlijdt op de leeftijd van 102 jaar. De carnavalsoptocht (veertig wagens) van Het Masker in Zwaag trekt bijna 70.000 bezoekers. Bij de herinrichting van het Julianapark worden voor de hertenkamp nieuwe voorzieningen getroffen. Voor de bouw van een nieuw schuilhok en opslagruimte en voor de ophoging van het terrein wordt fl. 112.500,- bestemd. Er wordt begonnen met de restauratie van het voormalig hotel De Doelen op de hoek van de Achterstraat. De gemeente vraagt een subsidie van een kwart miljoen aan bij het Rijk om daarmee een bovenregionaal boekingskantoor voor West-Friesland en de Noord-Hollandse zeekust op te zetten. Zo kan de promotie van toerisme in de regio, na het faillissement van de RegioVVV, behouden blijven.