Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

oktober

Nederlandse Spoorwegen gaat binnen enkele maanden een sproeiinstallatie plaatsen op het traject langs de Commandeur Ravenstraat. Men verwacht dat daardoor het piepgeluid bij het passeren van treinen zal worden verminderd. De riolering in de gemeente wordt in de komende maanden onder hoge druk schoongespoten. Maatregelen om de gevolgen van omhooggeperst water in woningen te voorkomen zijn daarbij nodig. Ten behoeve van de Openbare Basisschool De Windvaan wordt een nieuw gebouw in de Hoogerbeetsstraat gerealiseerd. Het gebouw aan de Marketenster wordt ingrijpend verbouwd. De Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland maakt plannen bekend om te komen tot een woongemeenschap van voornamelijk Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in Risdam-noord. Hans Stuijfbergen stelt voor om Het Park - na de realisatie van een nieuwe schouwburg - als kinderpaleis onder de naam De Blokkendoos te blijven gebruiken. Het kan dan als verlengstuk van school, verenigingen, buurthuis en muziekschool dienst doen. De bestrating van de Veemarkt wordt gerenoveerd. Hoorn is door het Ministerie van VWS uitgekozen om gedurende twee jaar ervaringen op te doen met een nieuwe aanpak van het plaatselijk jeugdbeleid. De landelijke subsidie hiervoor bestaat uit ondersteuning van de projectgroep, niet uit een financiële bijdrage. Leegstand van woningen wordt gecamoufleerd door vitrage voor de ramen van de onbewoonde huizen. Wethouder K. Lanting (D66) kan de Gemeenteraad geen garanties geven over het toekomstig functioneren van de Sociale Dienst. Een motie van de oppositie waarin onder meer aan haar bestuurlijke daadkracht wordt getwijfeld, wordt weggestemd. Er komt geen referendum over de bebouwing van het Visserseiland. In de begroting voor 1997 wordt een extra bedrag van fl. 250.000 opgenomen om financiële problemen van inwoners met een minimuminkomen te verlichten. De plannen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage met daar boven op ongeveer 140 woningen aan het Jeudje, kunnen rekenen op steun van de politiek. Door fusie van de scholen voor speciaal onderwijs Prinses Beatrixschool, De Eenhoorn, Ben Hulstschool, Dukdalf, De Meeuw en 't Jolletje ontstaat de nieuwe openbare scholengemeenschap De Piramide. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben positief gereageerd op de vraag van de gemeente om een forse bijdrage ten behoeve van de nieuwe schouwburg uit het Fonds lnvesteringen Noord-Holland. De Gemeente wil bevorderen dat goedkope huizen meer dan tot nu toe terecht komen bij inwoners van de stad en van overig West-Friesland. Nu is dat bij resp. 65 en 7% van de verkochte woningen het geval. De Vereniging Oud Hoorn presenteert het boek ‘Uit de schemer van Hoorns Verleden’, geschreven door Jan Piet van der Knaap en Leo Veerkamp. Het behandelt de vroegste geschiedenis van de stad Hoorn (1300-1536). De Hoornse Hengelaarsbond wordt eigenaar van de Simajaput (Karperput) in Scharwoude. Vernielingen en diefstal maken het noodzakelijk om de beveiliging van terrein en gebouw van Verzorgingstehuis Westerhaven te verbeteren. De inventarisatie van overbodige borden, paaltjes en ander meubilair in de stad heeft niet geleid tot maatregelen om het straatbeeld een rustiger karakter te geven. De bevindingen zijn wel bruikbaar bij het herinrichten van gebieden. Aan het restauratieproject Caeciliakapel in de Statenpoort is een Rijkssubsidie van 1 miljoen gulden toegekend. Het College van Hoorn trekt definitief het plan in om het autoverkeer in de binnenstad te beperken dat bekend staat onder de naam ‘weekend-model’. Voor de aanpak van de problemen bij de verwerking van achterstand bij de Sociale Dienst wordt nog meer geld uitgetrokken . De politiek toont zich ontevreden met het verloop van de huidige aanpak en de rapportage daarover. Bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten stuit men bij toeval op bewijs dat het Waaggebouw aan de Roode Steen inderdaad gebouwd is (in 1608 en 1609) door Hendrick de Keyser. Het gebouw van het Provinciaal Waterleidingbedrijf aan de Geldelozeweg blijkt van een unieke architectuur te zijn. Het pand (uit 1921) wordt voorgedragen om door de Gemeente te worden aangekocht. Vastgesteld wordt dat het monument Grote Oost 7 niet geschikt is voor aankoop door de Gemeente. Met de presentatie van het boek ‘Elf jaar bijzondere kunst’ en de expositie ‘The way we were’ houdt kunstenaarsstichting De Achterstraat na elf jaar op te bestaan. In de Hoornse raadszaal spreken gemeentebestuurders uit West-Friesland over mogelijkheden om tot herindeling te komen. Doel: het bestuur en de dienstverlenende organisatie versterken. De directie van de in financiële nood verkerende drukkerij West-Friesland/Edecea denkt dat er mogelijkheden zijn om het bedrijf in afgeslankte vorm voort te zetten. W. Loomans, voorzitter van de Hoornse Ondernemers Federatie, bepleit de aanleg van een strook van 70 hectare bedrijventerrein op een zichtlocatie langs de A7 in de Leekerlanden. De realisatie ervan dient z.i. los gezien te worden van de plannen voor woningbouw in het gebied die worden afgewezen door het Provinciaal Bestuur. Het College wijst het verzoek af om te komen tot een weekmarkt in de wijk Kersenboogerd. Woningstichting Hoorn gaat in de toekomst koophuizen bouwen en het geld dat daarbij vrijkomt inzetten voor sociale huur. Ook de verkoop van huurwoningen voor dat doel is bespreekbaar.