Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

november

Schermer Wijnkopers kondigt aan na 250 jaar de vestigingen aan het Kleine Noord te zullen verlaten. De aanloopkosten van zwembad De Waterhoorn zijn fl.  200.000 hoger dan was begroot. Omdat een deel van het stuk voor jonge kinderen aanstootgevend zou zijn, wordt de schooltheatervoorstelling ‘Net Echt’ in de Parkschouwburg door vier Hoornse basisscholen niet bezocht. Bij de Ombudscommissie van de Gemeente Hoorn zijn dit jaar veel minder klachten binnengekomen dan vorig jaar. De Gemeenschapsraad van Zwaag protesteert tegen de sluiting van het postagentschap aan de Dorpsstraat. Ondanks kritiek op de wijze waarop de toezeggingen worden besteed mag het toekennen van de Eenhoornzegel worden voortgezet. Hoewel de begroting voor 1997 Hoorn een wat ruimer financieel beleid toestaat wordt zij in de Gemeenteraad met weinig enthousiasme ontvangen. Het blijkt voor de Gemeente niet mogelijk om naast de nieuw te bouwen schouwburg ook een hotel te realiseren. Onderzoek van het sociaal-wetenschappelijk bureau van het SOW maakt duidelijk dat de Hoornse binnenstad omzet verliest aan de winkelcentra in de wijken en aan de Van Aalstweg. Deze omzetdaling is te wijten aan het koopgedrag van Hoornse ingezetenen. Het Bureau voor Rechtshulp probeert via een juridische procedure tegen de Sociale Dienst in Hoorn een einde te maken aan de te lange duur bij het verstrekken van voorschotten. Er wordt vergunning verleend aan het Waterschap West-Friesland voor het oprichten en in werking hebben van een tijdelijk (maximaal vier jaar) slibdepot in het gebied Blauwe Berg. De najaarsmarkt in Hoorn wordt druk bezocht. Er worden 400 stuks vee aangevoerd, er zijn 150 marktkramen ingericht en er zijn 20 standwerkers actief . Het Ministerie van Economische Zaken waarschuwt in de bespreking van het Uitwerkingsplan HES-gebied (Hoorn-Enkhuizen-Stede Broec)voor het ontwikkelen van woningbouw en bedrijfsterreinen in de Oosterpolder. Het suggereert om de bedrijven een plaats te geven in de Leekerlanden. De onroerende zaakbelasting (ozb) zal in 1997 met 2% worden verhoogd. De Stichting die het te bouwen complex op het Jeudje gaat exploiteren heeft vanwege ‘een verschil in visie’ over de nadere uitwerking van de stedebouwkundige opzet gebroken met architect Teun Koolhaas. Ondernemers in de Hoornse binnenstad laten onderzoeken of achter de school aan de Messchaertstraat/Draafsingel een parkeergarage kan worden gebouwd die geschikt is voor zo'n 300 auto's. De toenemende stroom auto's die langs de oostkant de binnenstad binnenrijdt en het opofferen van het parkeerterrein op het Jeudje voor woningbouw maken aanleg van nieuwe parkeergelegenheid noodzakelijk. In Risdam-zuid wordt de start van een project Buurtbeheer voorbereid als vervolg op de renovatie van 450 huurwoningen in deze wijk. De directie van het toch failliet verklaarde bedrijf Drukkerij West-Friesland/Edecea besluit niet in beroep te gaan bij de rechtbank. Per 1 januari a.s. zal in Hoorn een grofvuildepot van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland in gebruik worden genomen. Het is gevestigd op het Bedrijventerrein Westfrisia (Zwaag). Na een jarenlange procedure is besloten dat de directie van het tankstation aan de Willemsweg haar plannen voor een nieuwe vestiging aan de kant van de Schellinkhouterdijk kan gaan uitvoeren. Het Westfries Gasthuis krijgt toestemming om in 1998 te beginnen met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Van Dedemstraat. Na de realisatie van de tweede fase van de bouw in 2010 zal het oude St.Jan gesloopt kunnen worden. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de besturen van De Eenhoorn/ De Stormvogel (school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Hoorn) en De Ruimte (mytylschool in Bergen). Daardoor wordt het mogelijk dat meervoudig gehandicapte kinderen voortaan in Hoorn naar school gaan. Het grondwater van het industrieterrein Hoorn-80 is verontreinigd door arseenverbindingen. Onderzoek maakt duidelijk dat deze verontreiniging een natuurlijke oorzaak heeft. Deze bevinding geeft mogelijkheden tot vrijstelling van de plicht tot bodemsanering. De Gemeente Hoorn weigert medewerking aan de vestiging van een tuincentrum uit Alkmaar op een bedrijventerrein in Hoorn. Zij komt daarmee in conflict met de BedrijfsRegio West-Friesland, die zich inspant om bedrijven van buiten de regio te bewegen zich in West-Friesland te vestigen. Op een bijeenkomst van de Hoornse Ouderenbonden wordt gepleit voor de komst van meer flats voor ‘zelfredzame’ senioren. Om langdurig werklozen aan werk te helpen moet er samenwerking tot stand komen tussen Regionaal Bureau Arbeidsbemiddeling, Rentree, Dienst Sociale Werkvoorziening, bedrijfsleven en gemeente. Daartoe wordt een werkgroep opgericht onder leiding van een projectmanager. De Hoornse politiek gaat aarzelend akkoord met het voorstel van wethouder J. Lanting. Met een besloten feest voor oud-medewerkers en een voor iedereen toegankelijke feestavond viert Jongerencentrum Troll aan de Geldelozeweg zijn 25-jarig bestaan. Het gebouw ‘De Toorts’ van scoutinggroep Vaandrig Peetoom Vendel aan de Schellinkhouterdijk brandt af. De Thuiszorg heeft moeite om de zogenoemde gesubsidieerde Melkertbanen bezet te krijgen. Volgens het Arbeidsbureau worden te zware eisen gesteld bij de selectie. Jongerencentrum Troll en jongerenactiviteitencentrum Octopus worden samengevoegd. Er komt een nieuw centrum voorjongeren met de naam Manifesto. Het wordt gevestigd aan de Holenweg. De nieuwbouwplannen daarvoor worden gepresenteerd.