Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

december

Op het terrein van de leegstaande basisschool ‘Het Wagenwiel’ aan de Brik zullen woningen worden gebouwd. Het schoolgebouw zal worden gesloopt. Het sociaal-wetenschappelijk bureau van het SOW beveelt in een onderzoek aan om te komen tot een platform voor de ruim 50 organisaties die zich bezighouden met opvoedingsondersteuning. De gemeente zegt ambtelijke hulp en ‘kost en inwoning’ toe. De planning van de Stichting Stad Hoorn van drie koopzondagen in 1996 en het vrijstellingsbeleid van de Gemeente, dat een groter aantal koopzondagen toelaat, leidt tot onvrede. Op zondag 1 december is slechts een deel van de winkels in de binnenstad geopend. Omdat volgens belanghebbenden de bereikbaarheid onvoldoende is en faciliteiten tekortschieten, zal een aantal charterschepen dat Hoorn als thuishaven heeft, volgend seizoen vanuit andere havens varen. De aanleg van een steiger langs het Hoofd biedt onvoldoende uitbreiding van de noodzakelijke ruimte. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geeft een verklaring van geen bezwaar af voor de bouw van 110 woningen op het Visserseiland. Om een explosieve stijging van de onroerende zaakbelasting als gevolg van de forse waardevermeerdering van woonhuizen te voorkomen worden de tarieven verlaagd. De belastingopbrengst blijft nagenoeg gelijk aan die van vorige jaren. Uit het provinciale fonds voor stads- en dorpsvernieuwing wordt aan de Gemeente Hoorn fl. 2,6 miljoen toegekend. Het bedrag zal worden besteed aan o.a. verbetering van de woonomgeving van een deel van Risdam-zuid, de reconstructie van de Roode Steen en herstel van brug en sluis op het Kleine Oost. Het project beheerd parkeren van de Dienst Sociale Werkvoorziening West-Friesland op het Jeudje verloopt naar volle tevredenheid. De Gemeente Hoorn wil het terrein van Drukkerij Noord-Holland aan de Draafsingel zo spoedig mogelijk kopen voor woningbouw op die plaats na sloop van het complex. Wegens gebrek aan opslagcapaciteit in de eigen gemeente gaat Hoorn bagger uit de sloten in de Risdam buiten de gemeentegrenzen storten. De failliet verklaarde drukkerij West-Friesland/Edecea kan geen doorstart maken. De belangrijkste apparatuur is door schuldeisers al uit het bedrijf gehaald. Bij de nieuwbouw van het Westfries Gasthuis zal ook een centrum voor geestelijke gezondheidszorg worden gebouwd. Er komen daardoor mogelijkheden voor psychiatrische opname, deeltijdbehandeling en poliklinische behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De in augustus van dit jaar opgerichte Stichting Vrienden van het Westfries Gasthuis realiseert begin volgend jaar onder het motto ‘goed verzorgd, beter gevoel’ een schoonheidssalon voor kankerpatiënten. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD heeft een alarmerend rapport opgesteld over de toestand van de dependance van de Ichtusschool in de Grote Waal. De Hoornse politiek is ontevreden over de voorlopige resultaten van een werkgelegenheidsproject voor vluchtelingen. Niet alleen blijft het aantal personen voor wie werk wordt gevonden, achter bij de verwachtingen, ook wordt zonder toestemming een andere doelgroep bij het project betrokken. De Hoornse politiek wil de betrokkenheid van de burger vergroten door het vaker houden van enquêtes. Er is al vier jaar aan ‘bestuurlijke vernieuwing’ gewerkt door middel van o.m. een publieksrondvraag bij commissievergaderingen, meer informatie via de Gemeentepagina in het Noordhollands Weekblad en een spreekuur van het College van B. en W. Inwoners van Hoorn en geregelde bezoekers van schouwburg Het Park zullen worden geraadpleegd bij de keuze van de architect voor de nieuwe schouwburg. Daarbij zal een keuze moeten worden gemaakt uit twee architecten die door een jury worden voorgedragen. Het parkeerterrein op de Noorderveemarkt wordt voorzien van slagbomen en zo ingericht dat parkeerders pas behoeven te betalen als zij het terrein verlaten. Het College van B. en W. wijst een aanvrage voor een avondwinkel op de Roode Steen af. Het Buro voor Rechtshulp beticht de Sociale Dienst in Hoorn van het schenden van de privacy van cliënten die via het bureau Nibo voor werk in aanmerking zouden kunnen komen. De Registratiekamer, die namens de overheid toezicht houdt op de naleving van de wetten voor persoonsregistratie, stelt een onderzoek in. De Hoornse Kabelkrant zal worden overgenomen door Holland Advertising Nieuwe Media BV. Het personeel zal worden ontslagen. Architect Benno Stegeman heeft in samenspraak met het vastgoedbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen een gebouw ontworpen met kantoren en 33 appartementen. Het zal worden gebouwd op drie meter afstand van het treinspoor op het braakliggend terrein naast de ING-bank aan het Keern. De Dienst Landbouwvoorlichting gaat Hoorn verlaten. Het bloembollenteam zal verhuizen naar de proeftuin in Zwaagdijk-Oost. De andere DLV-teams, voor akkerbouw en veeteelt, zullen elders een nieuwe plek krijgen.

Bron: Dagblad voor West-Friesland.