Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

april

De Gemeenschapsraad in Zwaag vraagt maatregelen te nemen om de Dorpsstraat tussen Torenwachter en Keern veiliger te maken voor ‘zwakke’ verkeersdeelnemers. Automobielbedrijf Van der Linden van Sprankhuizen viert met in totaal 130 werknemers het 60-jarig bestaan. De Stichting Kruiswerk West-Friesland en het Rode Kruis maken bouwplannen bekend voor resp. nieuwbouw en uitbreiding van de vestigingen aan de Vredehofstraat. Het vermoeden bestaat dat de VVD voorkennis over het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften ten aanzien van het Verkeersplan gebruikt ten eigen bate. Dit roept onrust op binnen de coalitie VVD-PvdA-D66. NZH vervoersmaatschappij stelt voor door middel van de aanleg van aparte busstroken en aanpassing van verkeerslichten de bussen sneller door het verkeer te leiden. De Gemeente Hoorn zal de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een lening van 1,4 miljoen gulden verstrekken tot 14 augustus van dit jaar. De Vereniging Oud Hoorn reageert positief op de plannen van de gemeente om het Waterschapshuis aan het Grote Oost te kopen. GroenLinks toont zich voorstander van ‘brancheverruiming’ in het winkelgebied Van Aalstweg. Het Kruiswerk West-Friesland gaat verpleegartikelen en hulpmiddelen uit bezuinigingsoverwegingen bezorgen met een eigen vrachtwagen. Rijkswaterstaat verstrekt de gemeente Hoorn 2,2 miljoen gulden voor uitbreiding van het parkeerterrein achter het station om aldus een overstapplaats voor forensen te creëren. Bewoners van de Koepoortsweg spannen een procedure bij de Raad van State aan om af te komen van de geluidshinder die passerende treinen veroorzaken. Het familiebedrijf Blokker BV viert het feit dat het 100 jaar geleden in Hoorn van start ging. Hieraan wordt via de uitgave van een boek en een tentoonstelling in het Museum van de Twintigste Eeuw aandacht besteed. 28 huurdersorganisaties in Hoorn achten de grens bereikt voor de stijging van de woonlasten. Wethouder Hoogkamer overleeft in de gemeenteraad met 17 tegen 12 stemmen een motie van wantrouwen, die door oppositiepartij GroenLinks was ingediend. Aanleiding is de behandeling van het Verkeersplan voor de binnenstad. In een samenwerkingsverband van Thuiszorg West-Friesland en Uitzendbureau Start/Medi Interim begint in Hoorn Zorg Interim om personeel te werven,te selecteren en te bemiddelen voor de zorgsector. De ingebruikneming van een baggerdepot in het gebied Blauwe Berg stelt Hoorn in de gelegenheid in de toekomst meer dan eens in 30 jaar de sloten en grachten uit te baggeren. De gemeente kondigt aan scherper toezicht te houden op naleving van de regels die gelden voor de vrijmarkt op Koninginnedag. De adviesgroep verkeer en vervoer adviseert Burgemeester en Wethouders om geen tweede laag aan te leggen in de toekomstige parkeergarage onder de bebouwing op het Jeudje. Zo kan een exploitatietekort worden voorkomen. Bij werkzaamheden in de Claes Molenaersgang is een grote hoeveelheid beenderen blootgelegd. Bewoners van het Grote Oost eisen maatregelen van de gemeente om de verkeerssituatie in hun straat te verbeteren. De besturen van het oecumenisch en het protestants christelijk basisonderwijs beraden zich op fusie. Nieuwe wetgeving maakt dat noodzakelijk. Stratenclub De Gouw wil deze zomer starten met een proef om de straat dagelijks van 12.00 tot 18.00 af te sluiten voor autoverkeer. Het Bastionhotel wordt overgenomen en gerenoveerd. Het bedrijf wordt voortgezet onder de naam ‘Hotel Hoorn’. Er zal onderzoek gedaan worden naar de onveiligheid van de aansluiting van de N506 op de A7 bij McDonald's in Hoorn. Het conflict van de Industriebonden FNV en CNV met Philips over een nieuwe cao voor de komende 2 jaar leidt tot stakingsacties bij de Hoornse vestiging van het bedrijf. De werkzaamheden aan de Koepoortsbrug ondervinden tegenslag: de slechte staat van de binnenmuur maakt totale vervanging noodzakelijk. Door personeelsgebrek is de gemeente Hoorn niet in staat om bijstandsfraude voldoende hard aan te pakken. De s.v. Always Forward viert haar 75-jarig bestaan. Om beter gebruik van het fonds voor de minima te bewerkstelligen zal de gemeente de inkomensgrens optrekken, de vergoedingen verhogen en de voorlichting over het fonds verbeteren. Het aantal aanvragen bij het Bureau voor Slachtofferhulp bedraagt in Hoorn over het jaar 1995 20% meer dan in het jaar daarvoor. Het Waterschap West-Friesland is ruim een maand eerder dan gebruikelijk begonnen met het inlaten van water in de polders als reactie op de buitengewoon droge periode. Het nieuwe zwembad De Waterhoorn blijkt in de praktijk niet volledig berekend op het gebruik door gehandicapten. Een van de wensen van de Westfriese Gehandicapten Organisatie is de aanleg van een lift in het doelgroepenbad. De Hoornse voetbalverenigingen vragen de gemeente om 50% meer kleedkamers op hun complexen. In de Tsjechische zusterstad Pribam wordt een tentoonstelling ‘Westfriese kunst te kijk’ georganiseerd. CDA-raadslid C. van Weel geeft tijdens haar ‘stage’ bij de afdeling Openbare Werken het havenkwartier een veegbeurt. Taxateurs van een gespecialiseerd bureau gaan alle onroerende zaken in de gemeente herwaarderen om de grondslag voor onder meer de onroerende zaakbelasting vast te stellen. De werkwijze van de Stichting Schuldhulpbegeleiding in Hoorn roept, naar aanleiding van een televisieprogramma, vragen op in de gemeenteraad. Bij de fusie van s. g. Werenfridus, s.g. Oscar Romero, KTS St. Jozef, s.g. St. Margriet en MAVO Edmar Vergouwen wordt gekozen voor de nieuwe naam Scholengemeenschap Tabor. De bouw van 23 permanente lokalen op de locatie aan de Berkhouterweg vergt aanzienlijk meer tijd dan verwacht. Het Hoornse schoolvoetbaltoernooi, als gebruikelijk gespeeld op het complex van Always Forward, wordt voor zowel de jongens- als de meisjesteams gewonnen door de Ichtusschool. De laatste lesdag voor examenkandidaten wordt op s.g. Oscar Romero o.a. besteed aan het ‘koepoepspel’. De opbrengst van de actie gaat naar een goed doel. De binnenplaatsen van de sterflats aan de Astronautenweg in Hoorn worden heringericht.