Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Meijndert Ossekoot dood gevonden in de Pieter de Poepsteeg - Tweede getuigenverklaring

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Nr. 14
Oud Notarieel Archief Hoorn - Anno 1703

De onderstaande notariële akte is een zgn. attestatie of notariële getuigenverklaring. Een dergelijke akte werd vrijwillig opgemaakt, en was bedoeld om in een eventuele rechtszaak tot bewijs van feiten en omstandigheden te kunnen dienen. De attestatie werd opgesteld op verzoek van een belanghebbende, de zgn. requirant. De verklaring werd afgelegd door ooggetuigen van de betreffende feiten en omstandigheden. Zij worden in de akte aangeduid als de deposanten.
Naast de notaris en de deposanten waren op de zitting voorts twee zogenaamde instrumentele getuigen aanwezig, die erop moesten toezien dat de akte correct werd verleden (gepasseerd). Zij werden daartoe aangezocht door de notaris. Meer informatie wordt gegeven in het stuk "Attestatie-Uitleg" op deze site.

(De onderstreepte woorden worden aan het slot verklaard.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
De transcriptie van de tekst wordt voortgezet onder de afbeelding.)

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

p. 1
Op huijden den 16 Julij anno 1703 compareerden voor
mij Jan Munt notaris etc. ende voor de naerge-
noemde getuijgen, Klaes Meijndersz grutter ende
sijn huijsvrouw Trijntje Alberts, Jan Gooren
chirurgijn ende Sijmon Jansz beelthouwer, alle
burgeren alhier van competenten ouderdom
ende hebbende ten versoecke van Geertje Goorens
huijsvrouw van Jan Reijndersz Antinck mede
alhier getuijgt en verklaert, gelijck sij doen
mits desen. Dat op voorheden Donderdach nae
de middach sij Klaes Meijndersz en Trijntje Alberts
hebben gestaen in haer stoepen op 't Kleijn Oost
schuijn tegens over 't huijs van requirant ende
sij Jan Gooren en Sijmon Jansz in de stoep van
Jan Gooren mede op 't Kleijn Oost schuijn tegen
over 't huijs van de requirant, ende hebben-
de voornoemde Jan Gooren en Sijmon Jansz gesien met
haer beijden dat Meijndert Ossekoot met een
bloot mes sneed nae Geertje Goorens toe, die
aen haer onderdeur in 't voorhuijs stond
ende daerop afweeck; voorts hebben de
selve deposanten mitsgaders de voornoemde Klaes Meijn-
dersz ijder uijt haere stoepen alle drie
gesien dat Meijndert Ossekoot met gewelt
de glasen van buijten tersijden de deur van
des requirants huijs uijtsneedt. voorts verklaerden
alle de deposanten gesien te hebben dat kort
daerna Jan Reindersz Antinck is gekomen
uijt de sijdeldeur van sijn huijs met een
stock schuijer en daer mede geslagen heeft nae
Ossekoot, die alsdoen aan de stoep stond, voor
de regte deur van 't selve huijs van de requirant
doch heeft daer mede Ossekoot niet geraeckt
maer misgeslagen soodanich dat de stock op
't voorhooft van 't banckje aan de stoep aen
stucken was. waer nae (soo als alle de deposanten
behalve Trijntje Alberts hebben gesien) Jan
Antinck een andere stock, leggende in de stoep
van des requirantes huijs daer digte bij, heeft aenge-
grepen, 't welck Meindert Osskoot siende is
gaen loopen nae ende in Pieter de Poeps-
steegh, ende Jan Reindersz hem agtervolgende

p. 2
met de andere ofte tweede stock: ende na verloop
van eenigen tijt kwam Jan Reijndersz met de
stock wederom uijt Pieter de Poepssteegh
ende de stucken van een komfoor die Jan
Reijndersz wierden nageworpen (soo als
Jan Goorn en Sijmon Jansz veklaerden) vielen
neffens Jan Goorens pothuijs op de straet
selfs tot de steech uijt. Eijndelijck quam
Meijndert Ossekoot (soo als alle de deposanten
hebben gesien behalven Klaes Meijndersz die
alsdoen al in sijn huijs was gegaen) mede tot
Pieter de Poepssteegh uijt, hem Jan Antinck
agtervolgende tot aen 't huijs van Jan
Altinck toe, alswanneer Meijndert
Ossekoot een bloodt mes in de hant hadde
ende dat Jan Antinck alsdoen in sijn huijs is
gegaen met de stock sonder Meijndert
Ossekoot eenich quaedt te doen, ende Ossekoot
aldaer heeft laeten staen. verklarenden
alle de deposanten dat sij gedurende alle 't
gene voorszegd voor soo veel haer bekent is
klaerlijck hebben gesien dat Jan Antinck
aen en ontrent sijn huijs aen 't Kleijn Oost
de voornoemde Meijndert Ossekoot niet heeft
geslagen, verklaren mede wel te weten
gedurende de tijt van haer gesigt van
't gene voorszegd is dat Jan Antinck int
geheel geen bloot mes heeft gehadt
gevende voor redenen van wetenschap
alle 't gene voorszegd te hebben gesien ende
voorts als geburen van Jan Reijndersz te
verklaeren dat deselve Jan Antinck noijt
hares wetens eenige questie of ongemack
heeft gesogt tegens ijmant ter werelt
maer altijt vreedsaem ende
wel geleeft.
Compareerde mede voor ons notaris en getuijgen
Tobias Jochumsz wonende alhier van
competenten ouderdom en heeft ten
versoecke als voren getuijgt, dat ten
tijde voornoemt op de voorszegde Donderdach

p. 3
hij deposant tarw heeft opgedragen, op de
solder van de huijsinge daer Jacob Hen-
dricksz koperslager woont, van de wagen
die bij de trap stond in de Pieter de Poeps-
steegh, en dat hij gesien heeft dat Meijndert
Ossekoot in deselve steegh over een
emmer met water heen is gevallen en
met sijn hooft op de straetsteenen neer
ende Ossekoot daernae opstaende
nam een komfoor en gooijde daer
mede nae Jan Reijndersz, doch heeft hem
niet geraeckt
Eijndigende alle de deposanten hare verklaringen
presenteerden deselve ijdem in haer reguard
des noots nader te bevestigen.
Aldus gepasseert in Hoorn voornoemt ter
presentie van Evert Segersz en Cornelis Olij-
slager als getuijgen hier toe versogt.

Ondergetekenden
Claes Meijndertsen grutter
trjntie albers
Jan Goorn
Sijmon Cornsz beelthouwer
tobijas ijochemse
enine gevsen
Cornelis Olijslager

Mij present
Jan Munt
Notaris publicq

Woordverklaringen
compareren - verschijnen
competent - voldoende, bekwaam, bevoegd
deposant - degene die een getuigenverklaring aflegt
requirant - degene op wiens verzoek de getuigenverklaring wordt opgesteld

Bron
Westfries Archief, Hoorn
Toegangsnummer 1685
Oud Notarieel Archief
Hoorn
Notaris Jan Munt
inv. nr. 2286

Transcriptie gemaakt door Frans Kwaad,
19 mei 2011