Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Meijndert Ossekoot dood gevonden in de Pieter de Poepsteeg - Eerste getuigenverklaring

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Nr. 13
Oud Notarieel Archief Hoorn - Anno 1703

De onderstaande notariële akte is een zgn. attestatie of notariële getuigenverklaring. Een dergelijke akte werd vrijwillig opgemaakt, en was bedoeld om in een eventuele rechtszaak tot bewijs van feiten en omstandigheden te kunnen dienen. De attestatie werd opgesteld op verzoek van een belanghebbende, de zgn. requirant. De verklaring werd afgelegd door ooggetuigen van de betreffende feiten en omstandigheden. Zij worden in de akte aangeduid als de deposanten.
Naast de notaris en de deposanten waren op de zitting voorts twee zogenaamde instrumentele getuigen aanwezig, die erop moesten toezien dat de akte correct werd verleden (gepasseerd). Zij werden daartoe aangezocht door de notaris. Meer informatie wordt gegeven in het stuk "Attestatie-Uitleg" op deze site.

(De onderstreepte woorden worden aan het slot verklaard.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
De transcriptie van de tekst wordt voortgezet onder de afbeelding.)

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

p. 1
Op huijden den 14 Julij anno 1703 compareerden voor mij
Jan Munt notaris etc. ende voor de naerge-
noemde getuijgen - Jakob Hendricksz koper-
slager alhier out ontrent 31 jaren, ende
heeft ten versoecke van Geertje Goorens
huijsvrouw van Jan Reijndersz Antinck mede
alhier getuijgt en verklaert.
Dat op eergister na de middagh de klock
omtrent vijf uren Jan Reijndersz Antinck
ende --- Ossekoot die gister doot is
gevonden, sijn gekomen van 't huijs van
Jan Antinck af tot in de Pieter de Poeps-
steech, op 't hoekje van welcke steech
hij deposant woont, schuijn tegenover
't huijs van de voornoemde Jan Antinck ende
dat soo als hij deposant met sijn arm aen
sijn pothuijs lagh, ende het werck aen
sagh, hebbende Ossekoot een bloot mes
in sijn hant en loopende voor uijt,
ende Jan Reijndersz hem agtervolgende
met een stock in de hant: alswan-
neer Ossekoot een emmer met water
van de straet in de steegh opnam ende gooijde
deselve nae Jan Reijndersz, doch hem
niet raeckende: in welck gooijen Ossekoot
draeijde op sijn regter sijd ende viel
met sijn hooft sijdwaerts over op de
straetsteenen neer: alswanneer de
selve Jan Antinck hem Ossekoot drie
slagen met de stock heeft gegeven op
sijn rugh, sonder sijn hooft te raecken

p. 2
waerop de stock aen stucken was, niet
wetende of deselve door 't slaen met het
eijnde van de stock op sijn rugh, of op
de straet gebroocken is: alswanneer Jan
Antinck terugge is gekeert na huijs toe
ende Ossekoot oprijsende nam een
komfoor op van het pothuijs bij hem
staende, en gooijde daer mede na
Jan Reijndersz, doch heeft hem niet
geraeckt. alle 't welcke hij deposant
heeft gesien, ende op heden oock voor de
heeren schepenen verklaert in substantie
eijndigende sijne verklaringe presenteert
deselve des noots nader te bevestigen
aldus gepasseert in Hoorn voorsz.
ter presentie van sr. Antonij Osseweijder
en Cornelis Olijslager als getuijgen hier-
toe versogt.

Ondergetekenden
ijacob hendricksz kooperslager
Antoni Osseweijder
Cornelis Olijslager

Mij present
Jan Munt
notaris publicq

Woordverklaringen
compareren - verschijnen
deposant - degene die een getuigenverklaring aflegt

De lokatie van de Pieter de Poepssteeg wordt vermeld op de volgende website:
www.oudhoorn.nl/presentaties/2010/vergetenstegen2.pdf

Bron
Westfries Archief, Hoorn
Toegangsnummer 1685
Oud Notarieel Archief
Hoorn
Notaris Jan Munt
inv. nr. 2286

Transcriptie gemaakt door Frans Kwaad,
19 mei 2011