Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Boedelbeschrijving van Meijntje Jacobs erfdeel

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Nr. 6
Oud Notarieel Archief Hoorn - Anno 1703

(De onderstreepte woorden worden aan het slot verklaard.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
De transcriptie van de tekst wordt voortgezet onder de afbeelding.)

p. 1
Op huijden den 2 Maert anno 1703 compareerden voor mij
Jan Munt, openbaer notaris bij den Hove van Holland
geadmitteerd, binnen de stadt Hoorn residerende
ende voor de nagenoemde getuijgen Jacob
Pietersz Muijs burger alhier als in huwelijck
gehadt hebbende Lijsebeth Jans, ter eenre, ende
Meijnsje Jacobs sijn meerderjarige dogter geteelt
bij deselve Lijsbet Jans geadsisteert met mij
notaris als haer gekosen voogt in desen ter
andere sijde; ende verklaerden de comparanten
met malkanderen in minne ende vrientschap
geaccordeert ende overeengekomen te wesen
in de maent September van 't gepasseerde jaer
1702 over Meijntje Jacobs voornoemde moeders
erffenisse, dat deselve Meijnsje Jacobs tot
voldoeninge van dien in vollen en vrijen
eijgendom sal hebben ende genieten de
naergespecificeerde goederen, die in September
voornoemt ende sulcks voor dato van 't
twede huwelijck van de voornoemde Jacob
Muijs met sijn tegenwoordige huijsvrouw
Aechje Jans Krieckeboom met wedersijts genoegen
al schriftelijck sijn gestelt geweest, ende
nu bij dese openbare instrumente verhaelt
worden, omme bij leven ende sterven
geene onlusten ofte oneenicheden daer
omtrent onderworpen te sijn, te weten
alle de kleederen van linnen en wollen
ten lijve ende gerijve behoort hebbende
van de voornoemde Lijsbet Jans.
Item een somme van negenhondert gulden an
gelt.

p. 2
noch uijt den imboel, een bedde en peul
vier hooftkussens, een halskussentje
een wit Spaens beddekleet, nieuw
een witte Spaense deecken, nieuw
een watten deecken, nieuw
een bonte bedmantel, een groen etenspijntje
een kistje met laedtjes, 't kopere beslagh en slot
een kleijn cijpressen kistje, een swart verlakt kisje
een ronde tafel van suijckerkisten hout
een kleijn persje, een spiegel, de grootste op een nae
twee genaeijde bortjes
een bort met scheepjes, twee dito wat kleijnder
twee silveren lepels, een eijerlepeltje
twee koperen bortjes geschildert
een bordtje met een vogelpluckster
een bortje met het onse vader
een bortje van den ouderdom
een kleijn fruijt bortje, een bordtje met een papegaij
een houten emmertje, 3 gladde stoelen met trijpe kussens
een bijbel, een trouwringh van Cats
een boeck met bijbelse figuren
een predicatieboek van Melis Pietersz
een huwelijks weegschael
een stapels boeckje, een Jesus ende Sieke
een voncke der liefde Jesu, Camphuijsens lietboekje
een bortje met sackerdanen lijst
een boeck van Hugo de Groot, een rijmen bergje
een deuteltje, een kruijthofje
een psalmboeck van Kamphuijsen
eem bijbels lietboeckje, een gebedeboeckje
een laetje met klosjes, een naeijkussen
een kapmandtje, een oostindies kleijn kapmandtje
een fijn sluijtmandtje
een wagentje met 3 kussentjes en 't bedje daerin
een hengsel mantje, een blicken trommel
eem blicken trommeltje, een lanteern

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

p. 3
een mouwtje, een schildert kisje met koralen
een blicken emmer
een kleijn oostindis stelsel, vijf stuks hooge kantjes of flesjes
twee half dosijnen tee en koffijgoet, elks een half dosijn
drie kleijne oostindise schoteltjes
twee kleijne oostindise backjes
een oostindise dubbelde boterschotel
twee mooije Delfse boterschoteltjes
een geleeurde oostindise klapmuts
twee kleijne oostindise klapmutsjes
een metalen potje, een kopere hangblaker
twee witte schaeltjes, 4 Delfse schoteltjes
seven Delfse boterschoteltjes, een kopere kandelaer
een koperen visketeltje, 12 slaeplakens
drie peulsloopen, 12 sloopen tot kussens
drie sloopen tot halskussentjes, 8 servetten
een tafellaken, 2 linnen beddoecken
een damaste doeck voor 't bed
twee witte damaste gordijnen met 't omloopje
twee bonten torjacken, een boussem en 't katten
een bedtpan, een wit kapluer
een rootscharlaken swagtel, een speldekussen
ale 't gene ten lijve en gerijve van Meijnsje
Jacobs selfs behoort, noch
seven silveren lepels, een paplepel
vijf eijerlepeltjes, een teelepeltje
een eecken kleerspijntje of kasje met drie
oostindise koppen daer op
noch twee half dosijnen tee of koffie kopjes en schoteltjes
een groot nieuw belijdboeck
3 oostindise schoteltjes met 3 hooge kopjes
een spaerdoos met eenich gelt soo silver als
gout, alreede verspaert en noch te versparen
een oostindis treckpotje

p. 4
verklarende de comparanten hiermede ten
wedersijden ten vollen vergenoegt ende
wegens 't moeders erf voldaen te sijn,
onder verbandt als naer regten.
Aldus gepasseert in Hoorn voorsz. ten
presentie van Pieter Steen en Jan Jacobsz Volckerinck
als getuijgen hiertoe versogt.

Ondergetekenden
Jakob Pietersz Muijs
Maijnsj Jakobs
jan iacobsen volckerinck
Pieter Steen

Mij present
Jan Munt
Notaris Publicq

Woordverklaringen
compareren - verschijnen
geadmitteerd - officieel toegelaten
residerende - zitting houdende

Bron
Westfries Archief, Hoorn
Toegangsnummer 1685
Oud Notarieel Archief
Hoorn
Notaris Jan Munt
inv. nr. 2286

Transcriptie gemaakt door Frans Kwaad,
24 mei 2011