Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Huisvredebreuk bij Juffrouw Susanne Alida Bruijnvis op het Grote Oost, hoek Appelsteeg te Hoorn

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Nr. 4
Oud Notarieel Archief Hoorn - Anno 1700

De onderstaande notariële akte is een zgn. attestatie of notariële getuigenverklaring. Een dergelijke akte werd vrijwillig opgemaakt, en was bedoeld om in een eventuele rechtszaak tot bewijs van feiten en omstandigheden te kunnen dienen. De attestatie werd opgesteld op verzoek van een belanghebbende, de zgn. requirant. De verklaring werd afgelegd door ooggetuigen van de betreffende feiten en omstandigheden. Zij worden in de akte aangeduid als de deposanten.
Naast de notaris en de deposanten waren op de zitting voorts twee zogenaamde instrumentele getuigen aanwezig, die erop moesten toezien dat de akte correct werd verleden (gepasseerd). Zij werden daartoe aangezocht door de notaris. Meer informatie wordt gegeven in het stuk "Attestatie-Uitleg" op deze site.

(De onderstreepte woorden worden aan het slot verklaard.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
De transcriptie van de tekst wordt voortgezet onder de afbeelding.)

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

p. 1
Compareerden op heden den eersten februarij anno 1700
voor mij Jan Munt notaris etc. ter presentie van nagen. getuijgen
Aarnout van Eck ende Elsgen Hermans beijde van
competenten ouderdom, ende hebben ter requisitie
van de Heer Joan Sonck outschepen deses stadts,
getuijgt en verklaert, gelijck sij doen mits desen
waer en waeragtich te wesen: dat sij deposanten
gisteren avont de klock half negen uren, op het
versoeck van den requirant, als domestique
dienstbode sijnde, sijn gesonden aen het huijs op
de hoeck van de Appelsteech aen de Oosterstraet
(Grote Oost) binnen dese stadt daer inne woont Juffrouw
Susanne Alida Bruijnvis getrouwde vrouw van
den requirant, alswanneer door order van
den reqt. aldaer ten huijse hebben aengeklopt
ende ingelaten sijnde, door de dienstboden
aldaer, is daer op den requirant aenstonts
ten huijse voornoemt ingekomen, ende heeft
gevraegt aen de dienstbode die de deure
geopent hadde, of deselfs huijsvrouw Alida
Bruijnvis 'thuijs was, en of er oock volck bij
was, daer op geantwoort wierde, dat sij
alleenich 'thuijs was, waer nae den requirant
nae agteren toe is gegaen en sijn huijsvrouw
in de gangh den requirant tegen gekomen is:
ende heeft den voorsz. Juff. Bruijnvis daerop
aenstonts de agterdeur opengedaen,
seggende tegens den requirant, wat doet
gij hier: daer op den reqt. antwoorde, ick
kom uw eens te sien, en na uw gesontheijt
te vragen, of diergelijke modeste redenen
in substantie: waer nae de selve Juffr. Bruijn-
vis repliceerde, en seijde gij hebt hier niet
te doen, gij moet den regter aenspreecken.

p. 2
Daer op den reqt. sijn huijsvrouw tegemoet voer
en seijde, bedaer, weest doch soo haestich niet
daer deselve sijne huijsvrouw wederom tegen
den requirant op seijde, gij sult er uijt, of ick
sal uw door twee dienaers daer uijt laeten
brengen: sendende aenstonts haer dienstbode
uijt, nae de schout: en een weijnich daer
nae heeft den reqt. geboden aen Elsje Herm
dat sij nae huijs soude gaen, en heeft deselve
reqt. aen Arnout van Eck belast, dat sij
agter in de keucken soude gaen: verklaren
noch beijde dat sij hebben gesien dat den reqt.
met sijn voornoemde huijsvrouw Alida Bruijnvis
na binnen is gegaen. Verders verklaert
Arnout van Eck alleen dat korte tijt naer
het vorenverhaelde den Heer Officier Verschuer
met den advocaet Cook aldaer ten huijse sijn
ingekomen, dat een weijnich tijt daer nae de
reqt. met hem getuijge is gegaen aen de voor-
deur, en belast aen hem getuijge, dat hij
aldaer ten huijse soude blijven totdat den
reqt. wederom quam kloppen aen de deur, om
deselve te konnen inlaeten, en soo ras als
den reqt. was uijgegaen, heeft hij deposant
gesien dat door de knegt van Juffr. Bruijnvis
de voor en agter deur beijde in het nagt-
slot sijn geslooten: waer op Juffr. Bruijnvis
haer knegt na agteren bij hem getuijge
heeft gesonden, seggende, gij moogt wel gaen
uw Heer is er nu uijt, en die sal er
niet weer in komen, dit is de order van
mijn Juffrouw: waer op hij deposant aen de
knegt versogt, om sijn Juffr. te spreecken,
daer op Juffr. Bruijnvis riep, dat hij bij haer
soude komen: en daer gekomen sijnde

p. 3
vraegde de selve Juffr. Bruijnvis aen hem deposant
wat hij te seggen had, daer op hij antwoorde
dat hij order hadde ontfangen van den reqt. om
aldaer te blijven totdat den reqt. quam
kloppen: waer na de selve Juffr. Bruijnvis tegens
hem deposant seijde, uw Heer is er uijt, en
sal er niet weer inkomen: ende wat heb jer
dan langer in te doen: Ende eenigen
tijt daer nae is de geregtsbode Hendrick
Saerlant aldaer gekomen, seggende dat hij
getuijge maer soude hebben uijt den huijse
te gaen. Eijndigende de deposanten hare verklaring
presenteerden deselve ijder in haer reguard
desnoots nader te bevestigen. Aldus gepasseert
tot Hoorn voornoemt ter presentie van IJsaacq
Abrahamsz ende Pieter Jansz als getuijgen hier
toe versogt.

Ondergetekenden
Aernoudt van Eck
+ Dit is 't merck van Elsje Hermans
Isaack Abramsz
Pieter Jansz

Mij present
Jan Munt
Nots. Publ.

Woordverklaringen
compareren - verschijnen
competent - voldoende, bekwaam, bevoegd
depositie - getuigeverklaring
deposant - getuige die een verklaring aflegt
domestique - huiselijk
modeste - bescheiden, eenvoudig
repliceren - antwoorden
in substantie - in essentie; neerkomende op
ter presentie van - in aanwezigheid van
ter requisitie van - op verzoek van
requirant, reqt. - degene op wiens verzoek de getuigenverklaring wordt opgesteld
in haer reguard - wat haar/hun betreft

Een kruisje (+) als ondertekening met :"Dit is 't merck van ..." wil zeggen dat de betreffende persoon niet kon schrijven, maar alleen een kruisje kon zetten.

Bron
Westfries Archief, Hoorn
Toegangsnummer 1685
Oud Notarieel Archief
Hoorn
Notaris Jan Munt
inv. nr. 2284

Transcriptie gemaakt door Frans Kwaad,
13 mei 2011