Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Legaten in geld en goed uit de nalatenschap van Volckert Spijckerton

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Nr. 2
Oud Notarieel Archief Hoorn - Anno 1700

(De onderstreepte woorden worden aan het slot verklaard.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
De transcriptie van de tekst wordt voortgezet onder de afbeelding.)

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

p. 1
Op huijden den 8 Januarij anno 1700 compareerden voor
mij Jan Munt notaris publicq, bij den Hove van
Hollant geadmitteert, binnen de stadt Hoorn
residerende, ter presentie van de naergenoemde
getuijgen, Brechje Jellis meerderjarige dogter alhier
ende bekende, uijt handen van de Hr. Sijbrant
Schagen outschepen, Jan Jacobsz Volckerinck, ende
Jan Jacobsz De Vries als executeurs van 't testament
van Volckert Spijckerton gepasseert voor mij
notaris en sekere getuijgen in dato den 30 october
1699 ende de nader ampliatie van dien in dato den
20 november deselven jaers, mitsgader voogden
over Geertje Volckerts, ontfangen en genoten
te hebben alle het gene aen haer is gelegateert
en besproocken, te weten uijt de kist in 't voor-
huijs vier fijne laeckens, twee grove lakens,
alle de sloopen en peullakens, en een schoorsteen-
kleet voorts alle des testateurs huijsraet ende
imboel, behalven tgeen in kist is bevonden en behalven
een eeiken kasje, een dito persje
de groote spiegel, de contrefeijtsels van des testateurs
ouders en broeder, een rootscharlakens doopdekentje
een swagtel en wit kapluur, mitsgaders drie linnen
lakens, item vier van sijn testateurs nieuwe
hembden, 't welcke uijtgesondert volgens 't testament voor sijn
testateurs dogter voornoemt sal worden bewaert, item
noch ontfangen de turf, en hout, eten en drinken
een somme van een hondert gulden, ende voor
vijftien weecken oppassen dertich guldens.
Compareerde mede Jan Jacobsz Volckerinck als
ouderlingh van de Remonstrantse kerck alhier ende
in sijn prive innestaende en caverende voor
kerckmeesteren van deselve kerck en bekende uijt
handen van sijn voornoemde medeexecuteurs en mede
voogden ontfangen te hebben een hondert en
vijftich gulden tot voldoeninge van 't legaet

p. 2
bij 't voornoemde testament aen de Remonstrantse kerk
gemaekt. Compareerde mede Jan Jacobsz De Vries en
bekende ontfangen te hebben van de gemelte sijne
medeexecuteurs en medevoogden, een silveren
tobacqsdoos, en een seijlschuijt met alle 'tgene
daer toe behoort, de waerdije van de schakels ter
somma van vijff gld, alle de hantschoenen de beste
coleurde rock en broeck, een paer swart sijde koussen
een dagelijkse sware coleurde rock en broeck, als
mede voor sijn kinderen vijftich gulden
Sommeerde noch de voornoemde Jan Jacobsz Volckerinck
getrouwt met Grietje Sijmons Sweeter en bekende
ontfangen te hebben een silveren lepel en een
enckelde goude ducaet aen sijn huijsvrouw
gemaeckt, item voor 't gebruijck van sijn nieuwe
japonse rock volgens bedingh van den overleden
aen de voornoemde Jan Jacobsz De Vries (soo als deselve
voor mij notaris en getuijgen opentlijk verklaerde)
verscheijdene malen bekent gemaeckt een somma
van vijftien guldens.
Compareerde wijders Volckert Quantjes en bekende uijt hant
van de voornoemde executeurs en voogden ontfangen
te hebben des overledens swartlakense rock, broeck
en wambais en swarte gaernekoussen, de swarte hoed
't muscus coleurde wambais en broeck, een paer
nieuwe hembden en vijf en twintich gulden aen
gelt.
Compareerde mede Vrouwtje Cornelis Duringh weduwe
van Jansz getrout met Ermpje Pieters, ----- en Maritje Jellis weduwe
en bekenden ijder ontfangen te hebben uijt handen
alsvoren 25 gl makende tesamen vijfentseventich
gl. en Dirck Florisz Ditman vier silvere ducatens.
Bekennende ijder van alle de comparanten van sijn ende
hare hier vorengemelte goederen en gelden
voldaen en betaelt te wesen, belovende

p. 3
oversulx sij comparanten de opgemelte executeurs en
voogden mitsgaders derselver erfgenamen en nakome-
lingen aengaende 'tgene voornoemt ten allentijden
te sullen indemneren, vrij, kost, en schadeloos
houden voor alle namaningen, op en aenspraken
in regten ofte daer buijten. Bedankende de
selve voor de getrouwe overleveringe aen
haerlieden gedaen. Alles onder verbant als
naemregten. Aldus gepasseert tot Hoorn voornoemt
ter presentie van Jan Michielsz schoenlapper en
Jan Koninck brouwersknegt als getuijgen hier
toe versogt.

Ondergetekenden
Volckert Cornelisz Quant
Jan Jacobsen Volckerincksz
Jan Jacobsz Backer
Vroutje Cornelisz Dutigus
+ Dit is 't merk van Maritje Jellis voornoemt
Dirck Florisz
Pieter Jansz
+ Dit is 't merck van Ermpje Pieters
+ Dit is 't merck van Brechje Jellis voornoemt
+ 't merck van Jan Michielsz voornoemt
Jan Koninck

Mij present
Jan Munt
Notaris Publique

Woordverklaringen
ampliatie - aanvulling, uitbreiding (van een verordening; van een inventaris of boedelbeschrijving)
bekennen - bevestigen, verklaren
caverende - optredend voor
compareren - verschijnen
contrefeijtsel - portret, afbeelding
executeurs - uitvoerders (van de bepalingen in een testament)
geadmitteerd - officieel ingeschreven en toegelaten
indemneren - vrijwaren van schade
kapluur - kledingstuk
legateren - nalaten bij legaat
residerende - zitting houdende, zetelende
sommeren - aanmanen, opeisen
ter presentie van - in aanwezigheid van
testateur - degene van wie de nalatenschap afkomstig is

Een kruisje (+) als ondertekening met :"Dit is 't merck van ..." wil zeggen dat de betreffende persoon niet kon schrijven, maar alleen een kruisje kon zetten.

Bron
Westfries Archief, Hoorn
Toegangsnummer 1685
Oud Notarieel Archief
Hoorn
Notaris Jan Munt
inv. nr. 2284

Transcriptie gemaakt door Frans Kwaad,
19 mei 2011