Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie Ledenvergadering 20 april 2024 + Monumentenprijs   (21-04-2024)

oudhoorn

In het welkomstwoord heette voorzitter Jaap van der Hout iedereen hartelijk welkom. De Oosterkerk was jammer genoeg alweer bezet, maar het Foreestenhuis is een gastvrije locatie om zo toch in een historische omgeving te kunnen vergaderen en elkaar te ontmoeten. 

In de Algemene mededelingen en actualiteiten werd o.a. stil gestaan bij de afmeldingen van Bert en Diana van den Hoogen, Jan Haring, Marjan Faber, Jaap Schaper, Frans van Iersel en Ron Dol.  

De afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van een aantal mensen die veel voor onze vereniging hebben betekend. Het zijn:  Erelid Leo Hoogeveen, Vrijwilliger Arie van Zoonen, Oud-bestuurslid Ype Hangelbroek, Oud-voorzitter en bestuurslid Ton van Weel, Oud-bestuurslid Wim Oussoren. Aan hen denken we terug met waardering en respect voor wie zij waren en wat ze voor onze vereniging betekend hebben.

Vorig jaar is ons op de ledenvergadering gevraagd om aandacht te besteden aan Hoorn-Noord. We hebben dit opgepakt samen met een groep bewoners en de Stichting Stadsherstel. (zie correspondentie tot nu toe) Begin volgende week gaat hierover een derde brief uit aan de gemeenteraad. Dit in combinatie met een voorstel hoe er op een andere wijze kan worden omgegaan met deze opgave in de vorm van een bebouwingsvoorstel met behoud van een deel van de woningen in de stijl van de wederopbouw.

Munnickenveld

Ook is alles in kannen en kruiken voor onze eerste kunstwedstrijd, Hoorn Verrast!  op de grens van kunst en erfgoed. Het thema wordt dit jaar, "de duivel zit in het detail " en we hopen dat we hiermee kunstenaars en bewoners op een andere manier naar ons erfgoed laten kijken.

 

Alhoewel onze werkgroep Toekomst Oud Hoorn op de agenda staat wil ik hun graag hier bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar met als hoogtepunt de viering van de verjaardag van de stad met een goed bezochte stadsquiz. (zie impressie)

Bestuurswijzigingen

Volgens de reglementen moesten Jaap van der Hout en Matt Wever aftreden, beiden zijn weer herkiesbaar en werden herkozen. Jaap memoreerde dat het inmiddels al 30 jaar geleden is dat Bas Baltus is overleden. Als ambities werd onder meer gewezen op verjonging, continuïteit van activiteiten, de mogelijke samenwerking met het Pakhuistheater en de kunstwedstrijd tussen Kunst en Erfgoed: Hoorn Verrast.

De nieuwe bestuursleden stelden zich voor: 

Regina van den Hoogen

Regina van den Hoogen.

Regina vertelde dat zij inderdaad de dochter is van Diana en Bert van den Hoogen, dus het belang van de Vereniging met de paplepel heeft meegekregen. Bij haar aanmelding voor het lidmaatschap ontdekte zij dat er geen eenvoudige betaalwijze gebruikt werd, waarna nu een gebruikersvriendelijke QR-code gevoerd wordt op de website. Ze miste ook dat VOH met Postcasts werkt en dat pakt ze nu op samen met WEEEFF.

Theo Tromp foto
Theo Tromp

Theo gaf aan dat hij vanuit zijn vroegere job van geschiedenisdocent terecht was gekomen in bestuurlijke en coördinerende werkzaamheden binnen het voortgezet onderwijs. Met deze achtergrond gaat hij nu bij Oud Hoorn aan de slag in de Educatie en Jeugdeducatie.

 

De nieuwe bestuursleden Regina van den Hoogen en Theo Tromp kregen na hun voorstelronde met een luid applaus de instemming van de vergadering. 

Het verslag van de vorige ledenvergadering op 22-04-2023 en het jaarverslag2023 heeft u aangetroffen bij het Kwartaalblad. Matt Wever werd bedankt voor de verslagen welke bij deze werden vastgesteld.

Jaarrekening 2023 en begroting 2024 heeft u ook aangetroffen bij ons Kwartaalblad.  Jos Renckens werd bedankt voor beide stukken, die door de vergadering werden vastgesteld.

In zijn toelichting op de jaarstukken kwam in communicatie met de zaal naar voren dat er voor de Monumenten van SMOH een duurzaamheidsrapport opgesteld is door de Monumentenwacht, welke tot kleine aanpassingen heeft geleid, omdat meerdere panden door recente renovaties al op het goede niveau zaten.

In verband met een mogelijke samenwerking met het Theater Pakhuis, die kan leiden tot een verbouwing wordt de verdere verduurzaming van het verenigingsgebouw nog even vooruitgeschoven. De gesprekken met het bestuur van het Theaterpakhuis worden binnenkort ingezet.

Een vraag uit de zaal om de begrotingspost mbt bijzondere activiteiten te verhogen werd door de penningmeester afgewezen, omdat er nog geen concrete aanwijzingen zijn die dit noodzakelijk maken en er voldoende ruimte is om hier als bestuur projectmatig ingezette plannen goed te keuren. 

De financiële commissie gaf middels Peter Foss een toelichting op haar onderzoek naar de jaarrekening, begroting en onderliggende administratie en verleende het bestuur décharge. Er was veel waardering voor de digitale werkwijze van de penningmeester. Peter Bouwhuis werd als lid van de Financiële commissie bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren, waarin hij zijn termijn vol maakte. Harmen Westra neemt met instemming van de vergadering nu deel aan de Financiële commissie.

De Werkgroep Toekomst Oud Hoorn gaf via Arnoud Lansdaal een presentatie van hun aanbevelingen en plannen.

Monumentenprijs 2024Monumentenprijs 
Dit jaar gaat onze monumentenprijs eens niet naar een pand in de binnenstad maar naar een gemeentelijk monument, een mooi klein stolpje aan het Keern 139 dat liefdevol is verbouwd door zijn eigenaren. Rosan Haakman en Steffan Kooij zijn de gelukkige eigenaren van dit mooi behouden stukje erfgoed. Stefan kan er jammer genoeg niet bij zijn en ook Rosan haakt af ivm ziekte en daarom nam Sjon Kooij (zelf winnaar Monumentenprijs in 2017 zie Italiaanse Zeedijk 58) ons mee in de verbouwing met een mooie PowerPointpresentatie. 

 

Sjon KooY De monumentenprijs bestaat naast de eeuwige roem uit een plaquette voor op de gevel, welke door Jaap werd overhandigd.  

Sjon maakte duidelijk dat het familie-project veel waarde heeft toegevoegd of hersteld aan deze mooie verduurzaamde boerderij. Er werden bijvoorbeeld oude deuren en oude dakpannen werden gebruikt, balken van het vierkant naar voren gehaald en de kunsstof-goot werd vervangen. Dit zijn voorbeelden van het tweejarig-project.

Kijk hier naar de presentatie.  
Lars Boon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze volgde een lezing door Lars Boon “relatie Westfriesland en Hoorn”

Lars, die zijn presentatie ondersteunde met gitaarmuziek werd bedankt voor het prachtige verhaal dat ons weer een spiegel voorhield over de verhoudingen tussen stad en ommelanden.

 

 

 

Nieuwsarchief