Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

REACTIE VAN DE VERENIGING OUD HOORN OP DE VARIANTEN VOOR DE CARBASIUSTUNNEL   (04-07-2023)

poortkaartAlhoewel de Vereniging Oud Hoorn nog steeds van mening is dat de Carbasiustunnel pas moet worden aangelegd als het parkeren in de Poort van Hoorn is gerealiseerd en de binnenstad autoluw is ingericht heeft ze wel een voorkeur voor één van de varianten. Een latere realisering van de tunnel kan ook bijdragen aan een oplossing rond de financiële problemen binnen de Poort van Hoorn.

Voor alle drie de varianten geldt dat ze geen bijdrage leveren aan het verbeteren van de historische kwaliteit van de binnenstad en de toekomstige autoluwe verblijfskwaliteit sterk onder druk zetten.

In alle varianten is de entree naar de binnenstad op de hoek van de Weel, Keern en Vale Hen teveel een grootschalig kruispunt dat in strijd is met het ontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied. Het beoogde doel om het stationsgebied autoluw en publieksvriendelijk te maken wordt losgelaten doordat de verkeersstroom op de Noorderveemarkt nu niet wordt gewijzigd. Het terugdringen en ontvlechten van het aantal rijbanen is een belangrijke opgave om de schaal van de binnenstad en één van de belangrijkste entrees beter op elkaar af te stemmen.

Kwaliteitsplan Binnenstadt

Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn oktober 2000

 

Als inspiratie hier dit beeld uit het Kwaliteitsplan Binnenstad uit oktober 2000, toevoegd dat laat zien dat er ook op andere wijze kan worden nagedacht over het ontvlechten van de verkeersstromen. Materiaalkeuze kan een belangrijke rol spelen bij het beleven van een meer autoluwe sfeer en het terugdringen van de snelheid naar 30 km. per uur door de wegen in baksteen en niet in asfalt uit te voeren.

Alle drie de varianten zijn van grote invloed op de begraafplaats aan het Keern en hierdoor komt dit gemeentelijk monument stevig onder druk te staan. Een goede passende landschappelijke inpassing waarbij dit erfgoed tot zijn recht komt is hier noodzakelijk. Vooral de positie en inpassing van het kapelletje vraagt de nodige aandacht.

De P variant heeft onze voorkeur boven de twee H varianten. De H varianten tasten beide in meer of iets mindere mate het stedenbouwkundig ontwerp van het Pelmolenpad aan. Daarnaast vraag de herinrichting van de Weel tussen Keern en Carbasiustunnel dermate veel ruimte dat er veel groen moet worden ingeleverd en dat de overgang tussen de binnenstad en de wijk de Grote Waal onder druk komt te staan. Nu vormt het voormalige Weeltje nog een duidelijk overgangsgebied met oudere bebouwing en een groen profiel tot aan de Zuiderkruisstraat.

Bij de P variant behoudt de Weel zijn oorspronkelijke groene beeld en deels historische beeld als entree van de wijk de Grote Waal en biedt het, het Pelmolenpad de mogelijkheid om als volwaardiger woonbuurt ontwikkeld te worden. Het voordeel van de P variant is tevens dat de hoofdentree naar de binnenstad deels het oorspronkelijke verloop via het Keern volgt en dat daardoor het historisch karakter van de stadsentree deels beter behouden blijft. Ook de mogelijkheid om voorkanten naar deze ontsluitingsweg te maken komt de aantrekkelijkheid van deze locatie als stadsentree ten goede. Door het bochtig tracé wordt de binnenstad met een lagere snelheid benaderd en past deze entree ook beter bij het concept van een autoluwe binnenstad. Een bakstenen rijweg of rood asfalt in baksteen print past ook beter bij een tracé met een maximum snelheid van 30 km. per uur.

 

Nieuwsarchief