Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie ledenvergadering 22 april 2023   (05-05-2023)

oudhoornIn het welkom van Jaap van der Hout werd toegelicht dat de Oosterkerk helaas niet beschikbaar was en de ledenvergadering nu in de bijzondere locatie van het Foreestenhuis gehouden wordt. Het Foreestenhuis is voor ons geen onbekende plek, tenslotte is dit de locatie waar we onze lezingen geven en ook een zeer herkenbare en mooie historische locatie. Na de berichten van verhindering en herinneringen aan de vrijwilligers Chris Holman en Henk van Woesik, die ons ontvallen zijn, waren er wat algemene mededelingen, betreffende:

De viskaar
Viskaar Jaap van der Hout: De afgelopen maanden hebben we ons ingespannen om de viskaar aan de Korenmarkt weer op zijn oude ligplaats terug te krijgen. De gemeente en onze vereniging betalen de restauratie en de Hoornse Schouw neemt het eigendom over. Bij de viskaar komt een bordje zoals dat al op meer plekken bij historische schepen in de haven staat.

Kunst- en erfgoedwedstrijd
Jaap van der Hout: Het wordt volgend jaar dat we op Open Monumentendag beginnen we met onze eerste kunst- en erfgoedwedstrijd, een wedstrijd voor kunstenaars en amateurkunstenaars. Het eerste thema wordt het varend erfgoed. Met een groep instellingen die kunst hoog in hun vaandel hebben staan zoals, Debutade, de Blauwe Schuit, het Westfries Museum, Expoost, de Boterhal en het Kunstkantoor vonden we dat het dit jaar toch wel heel kort dag wordt om het goed en professioneel neer te zetten. Er komt een jury- en een publieksprijs. Zie het bericht hierover. 

Slag opde ZuiderzeeDit jaar is het, het jaar van de Slag op de Zuiderzee en we liggen als vereniging op stoom. Het thema komt onder andere terug in onze lezingen, wandelingen, jeugdeducatie en het kwartaalblad.

De historie van de Slag op de Zuiderzee wordt hier goed in beeld gebracht.  


Toekomst van ons pand
Jaap van der Hout: Nu de gemeente groen licht heeft gegeven voor een nieuw luchtbehandelingssysteem in Theater het Pakhuis gaan we de komende periode met deze buren in gesprek over vormen van samenwerking en de mogelijkheden om beide panden in bredere zin voor de toekomst te verbeteren. Het plaatsen van de luchtbehandeling wordt pas in of na oktober verwacht en daar het Pakhuis ook van sponsors afhankelijk is hebben we voldoende tijd om in overleg met onze vrijwilligers en leden naar de toekomst van onze panden te kijken.

De verslagen van de ledenvergadering 23-04-22 en het jaarverslag 2022 gaven geen aanleiding voor discussie.

De bestuurswijzigingen:  Herkozen met algemene stemmen werden Ron Dol en Jan Haring
 
Financien 
Jos RenckensJos Renckens, penningmeester lichte Jaarrekening 2022 en begroting 2023 toe, waarna het verslag van de financiële commissie door Peter Foss werd toegelicht en de decharge van het bestuur werd verleend.

Piet van Iersel deed nav de begroting een voorstel om € 10.000 te reserveren voor het digitaliseren van 30 meter Archiefmateriaal wat daarna ingebracht zal worden in het HDS (Hoorns Documentatie Systeem (onderdeel van de Kennisbank) Het bestuur bracht naar voren dat de financiën niet zozeer het probleem zouden zijn, maar de bemensing van het uitzoekwerk. Het voorstel werd aangenomen en is inmiddels verwerkt en hier  gepubliceerd in het Financieel overzicht op de website.
Arnoud Lansdaal
Advies werkgroep beleidsnota 2022-2027
Arnoud Lansdaal gaf middels een Powerpointpresentatie toelichting op de aangebrachte wijzigingen in de beleidsnota.

Jaap Schaper deed het voorstel om de PSBB jaarlijks een garantiesubsidie te verstrekken en een aantal af te nemen boeken af te spreken. Nelleke Huisman stelde voor om met de participerende instellingen van PSBB een structurele basis hiervoor af te spreken zodat de uitgave van boeken door kan gaan. Rita Lodde gaf aan dat de planning van de PSBB-uitgaves qua aantal te verkopen boeken ingeschat wordt op basis van voorinschrijving en dat het moeilijk is aan te geven welk bedrag er jaarlijks nodig is om de continuiteit van uitgaves te waarborgen.

Rita Lodde erelid van de Vereniging Oud Hoorn
Jaap van der Hout: Als bestuur hebben we een extra agendapunt ingevoerd, als we dat in deze agenda hadden gedaan was de verrassing er af geweest. We willen namelijk iemand in het zonnetje zetten die al meer dan 15 jaar actief is binnen de vereniging en nog steeds van een enorme inzet getuigd.
Rita Lodde
Onlangs stond ze met een mooi interview in ons kwartaalblad. U voelt al aan welke richting we uitgaan vandaag maken we Rita Lodde het middelpunt van onze ledenvergadering. Ik hoef u natuurlijk niet uit te leggen wie Rita is u kent haar allemaal. Rita is 11 jaar onze secretaris geweest. In deze periode heeft ze zich niet alleen voor ontpopt als een gedreven secretaris maar was Rita ook één van de drijvende krachten achter de activiteiten rond ons zeer geslaagde 100-jarig bestaan. We hebben daaraan bijvoorbeeld een actief overleg overgehouden met een aantal andere historische verenigingen. Een overleg dat op dit moment verder groeit.

Kennisbank VOHOok houdt Rita zich zeer actief bezig met ons project Hoorn, huizen, straten mensen waarbij Rita de drijvende kracht was bij het scannen en digitaliseren van duizenden artikelen.

logo stichting Bas baltusAls vertegenwoordigster namens Oud Hoorn in de Publicatie Stichting Bas Baltus verricht Rita nog steeds een bestuursfunctie en draagt bij aan de jaarlijkse groei van lezenswaardige boeken over de rijke Hoornse geschiedenis.

Begraafplaats KeernIn haar periode als secretaris was Rita al betrokken bij de begraafplaats aan het Keern. Rita heeft dit mede omgebouwd tot een aparte stichting vrienden van de begraafplaats Keern die er tot op de dag van vandaag in slaagt om de begraafplaats in goede staat te behouden en het verbeterd met bijvoorbeeld het hek aan het Keern. Ik kan natuurlijk nog even doorgaan want de lijst met activiteiten binnen de vereniging is lang. Maar Rita zou dit alles niet kunnen doen zonder de stille kracht van Jan op de achtergrond.

Rita LoddeU voelt het natuurlijk al aankomen, kunt u als leden er mee instemmen dat we vandaag Rita Lodde benoemen tot erelid van de Vereniging Oud Hoorn. Gezien het daverend applaus is het voorstel van het bestuur aangenomen en zou ik graag Rita op het podium zien om het speldje en de felicitaties in ontvangst te nemen. Zie de lijst van ereleden

 

 

 

Heavens hotel
  • Monumentenprijs 2023

Jaap van der Hout: Dit jaar willen we de monumentenprijs aanbieden aan Dutchen, de eigenaar van een groot deel van de Grote Kerk. Zie heavenshotelhoorn.com  De herbestemming van de kerk viel samen met de herinrichting van het Kerkplein. Dit heeft samen deze wat verloren, tochtige parkeerplaats met een gesloten bastion in het midden verandert als een tweede kloppend hart in onze binnenstad.

De kerk heeft zich geopend naar zijn omgeving en heeft van binnen een metamorfose ondergaan waardoor het kerkinterieur weer over zijn volle hoogte is te beleven.

Monumentenprijs Ik vraag de eigenaar van Dutchen, Xander van Rijswijk, naar voren te komen om onze waardering in ontvangst te nemen. Beste Xander ik overhandig je bij deze ons bordje en hoop dat dit op een zichtbare plek in of aan de kerk kan worden bevestigd. 

Andere ontvangers van de Monumentenprijs vindt u hier

Nu volgt nog een korte uiteenzetting over de restauratie en u bent na de vergadering uitgenodigd om een rondleiding door de kerk te krijgen. 

 

Rondvraag:

- Vanuit de vergadering werd naar voren gebracht dat de gekozen van deze ledenvergadering qua  datum te dicht op de meivakantie gepland was en mogelijk een volgend jaar kan worden voorkomen.

- Maartje Brand, vroeg vanuit een bewonersgroep in Hoorn-Noord aan het bestuur zich in te willen zetten voor renovatie van de buurt ipv sloop. Jaap van der Hout gaf aan dat er vanuit de werkgroep Stadsontwikkeling in samenwerking met de Stichting Stadsherstel een brief naar de Gemeenteraad is gezonden om dit unieke stukje van Hoorn, met de specifieke kenmerken van de Wederopbouw te behouden.  De brief ter zake staat hier.

 

Presentatie "Brand en Monumenten" door Nico Happé
Jaap van der Hout: Als het brandt dan brandt het goed, het lijkt wel op een lied van de Dijk. Maar binnensteden hebben een rijke historie van grote branden. Tegenwoordig wel niet meer zo heftig dat halve delen van de binnenstad in vlammen opgaat maar de monumenten maar vaak ook complexe indeling van de binnenstad maken deze wel veel kwetsbaarder. We laten de Brandweer niet voor niets oefenen in ons gebouw en onze buren theater het Pakhuis.
Ik geef graag het woord aan Nico Happé over “Brand en Monumenten” 

Hierna kreeg Dennis Eikelhof van de brandweer/veiligheidsregio  de gelegenheid deze presentatie te houden.


Informatie van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed mbt Brand en Monumenten vind u hier

 

Nieuwsarchief